Άρθρο 142 Διαχείριση Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) – Κλειστά Δίκτυα Διανομής

1. Οι γραμμές διανομής μέσης και χαμηλής τάσης και οι εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται εντός των ορίων του ακινήτου που περιγράφεται στις διατάξεις του Άρθρου Πρώτου του ν. 2333/1995 (ΦΕΚ Α΄ 202) και οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου κατασκευάζονται, αναπτύσσονται και τίθενται σε λειτουργία από την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», καθώς και οι μελλοντικές επεκτάσεις αυτών εντός της ίδιας έκτασης, αποτελούν το Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Δίκτυο ΔΑΑ) και δεν εντάσσονται στο Δίκτυο, κατά την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

2. Στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» χορηγείται, με το νόμο αυτόν, άδεια αποκλειστικής διαχείρισης του Δικτύου ΔΑΑ (Διαχειριστής Δικτύου ΔΑΑ). Ο Διαχειριστής Δικτύου ΔΑΑ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Δικτύου ΔΑΑ καθώς και για τον προγραμματισμό και τη διασφάλιση της συντήρησης και της ανάπτυξης του δικτύου αυτού Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2338/1995, ο Διαχειριστής του Δικτύου ΔΑΑ είναι αρμόδιος ιδίως να:

(α) διασφαλίζει την αξιοπιστία και ασφάλεια του Δικτύου ΔΑΑ, λαμβάνοντας παραλλήλως τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος,

(β) διασφαλίζει τη διατήρηση τεχνικά άρτιου και Οικονομικά αποδοτικού Δικτύου ΔΑΑ,

(γ) διασφαλίζει την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου ΔΑΑ, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα τάσης και την αξιοπιστία τροφοδότησης των Πελατών,

(δ) εξασφαλίζει την πρόσβαση στο δίκτυο στους κατόχους αδειών προμήθειας και στους Επιλέγοντες Πελάτες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση που εκδίδεται κατά την παράγραφο 3,

(ε) διασφαλίζει την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, καλή λειτουργία και αντικατάσταση των μετρητικών διατάξεων που εγκαθίστανται στο Δίκτυο ΔΑΑ,

(στ) παρέχει στους χρήστες του Δικτύου ΔΑΑ, στον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και τον Κύριο του Δικτύου Διανομής τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική πρόσβαση στο Δίκτυο Διανομής,

(ζ) απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου ΔΑΑ.

3. Με απόφαση της ΡΑΕ, καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί της άδειας αποκλειστικής διαχείρισης του Δικτύου ΔΑΑ. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται, ιδίως, οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου ΔΑΑ σχετικά με την ανάπτυξη, ενίσχυση και συντήρηση του Δικτύου ΔΑΑ, τις σχέσεις μεταξύ Διαχειριστή Δικτύου ΔΑΑ και Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, την παροχή πρόσβασης σε τρίτους, την έγκριση από τη ΡΑΕ της μεθοδολογίας τιμολόγησης που εφαρμόζει ο Διαχειριστής ΔΑΑ για την παροχή πρόσβασης σε τρίτους και τον τρόπο και τη διαδικασία δημοσίευσης των εφαρμοστέων τιμολογίων χρήσης του Δικτύου ΔΑΑ, κατά τρόπο ώστε:

(α) η πρόσβαση των δικαιουμένων στο Δίκτυο ΔΑΑ να γίνεται κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου ΔΑΑ και

(β) τα κριτήρια καθορισμού της μεθοδολογίας τιμολόγησης, που ισχύουν κατά τις διατάξεις του άρθρου 151 του παρόντος νόμου για τη διαχείριση του Δικτύου Διανομής, να εφαρμόζονται και για τον Διαχειριστή Δικτύου ΔΑΑ, λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών συνθηκών λειτουργίας του Δικτύου ΔΑΑ.

4. Κατά του Διαχειριστή του Δικτύου ΔΑΑ επιτρέπεται η υποβολή καταγγελίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου34.

5. Η ΡΑΕ δύναται με απόφασή της να κατατάσσει ένα δίκτυο, το οποίο διανέμει ηλεκτρική ενέργεια σε γεωγραφικά περιορισμένο βιομηχανικό ή εμπορικό ή κοινόχρηστο χώρο , και το οποίο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 ακολούθως, δεν εφοδιάζει οικιακούς καταναλωτές, ως Κλειστό Δίκτυο Διανομής, εάν:

(α) οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις του εν λόγω δικτύου δεν εντάσσονται στο Δίκτυο, κατά την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος νόμου,

(β) για συγκεκριμένους τεχνικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας, οι δραστηριότητες ή οι παραγωγικές διεργασίες των χρηστών του εν λόγω δικτύου είναι ενοποιημένες, ή

(γ) το εν λόγω δίκτυο διανέμει ηλεκτρική ενέργεια κατά κύριο λόγο στον ιδιοκτήτη ή το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου ή στις συναφείς επιχειρήσεις και

6. Με την απόφαση της παραγράφου 5 καθορίζεται το πρόσωπο που διαχειρίζεται το Κλειστό Δίκτυο Διανομής (Διαχειριστής Κλειστού Δικτύου Διανομής), οι αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση του τρόπου διαχείρισης του Κλειστού Δικτύου Διανομής, σε αναλογία προς τη δραστηριότητα διαχείρισης του Δικτύου και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εν λόγω δικτύου και των χρηστών που εξυπηρετεί. Η εν λόγω απόφαση μπορεί να αφορά ταυτόχρονα την κατάταξη περισσότερων του ενός δικτύων ως Κλειστά Δίκτυα Διανομής.

7. Ο Διαχειριστής Κλειστού Δικτύου Διανομής μπορεί, με απόφαση της ΡΑΕ η οποία εκδίδεται μετά από αίτησή του, να εξαιρείται από την υποχρέωση έγκρισης από τη ΡΑΕ των τιμολογίων πρόσβασης στο δίκτυό του και των μεθοδολογιών που διέπουν τον υπολογισμό τους, πριν από τη θέση τους σε ισχύ. Για τη χορήγηση εξαίρεσης κατά τα ανωτέρω, η σκοπιμότητα εφαρμογής της διαδικασίας έγκρισης των τιμολογίων πρόσβασης κρίνεται λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση της σχέσης μεταξύ αφενός των χρηστών του δικτύου και αφετέρου του κυρίου και του διαχειριστή του και τυχόν αλληλεξάρτηση των δραστηριοτήτων τους, Μετά από αίτηση χρήστη Κλειστού Δικτύου Διανομής, για το οποίο έχει παρασχεθεί εξαίρεση κατά τα ανωτέρω, προς τη ΡΑΕ, ενεργοποιείται η διαδικασία του άρθρου 151 για την έγκριση των τιμολογίων πρόσβασης και της μεθοδολογίας που διέπει τον υπολογισμό τους.

8. Η δυνατότητα κατάταξης ενός δικτύου ως Κλειστό Δίκτυο Διανομής και εξαίρεσης του Διαχειριστή του κατά την παράγραφο 7 ανωτέρω, υφίστανται στην περίπτωση που το δίκτυο αυτό χρησιμοποιείται περιστασιακά από μικρό αριθμό οικιακών καταναλωτών, οι οποίοι έχουν εργασιακή ή παρόμοια σχέση με τον ιδιοκτήτη του εν λόγω δικτύου και βρίσκονται εντός της περιοχής την οποία αυτό εξυπηρετεί.

9. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως 8 ανωτέρω δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση του Δικτύου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ).