Άρθρο 120 Σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής στο ΕΣΜΗΕ (Άρθρο 23 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

1. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. καταρτίζει και δημοσιεύει διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες για τη χωρίς διακρίσεις σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής στο ΕΣΜΗΕ. Οι διαδικασίες αυτές υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ

2. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής λόγω πιθανών μελλοντικών περιορισμών στις διαθέσιμες δυνατότητες του ΕΣΜΗΕ, όπως συμφόρηση στα απομακρυσμένα σημεία αυτού. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες.

3. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ένα νέο σημείο σύνδεσης με το αιτιολογικό ότι θα επιφέρει πρόσθετες δαπάνες συνδεόμενες με την απαραίτητη αύξηση δυναμικού των στοιχείων του Συστήματος στην εγγύτητα του σημείου σύνδεσης.

4. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. καθορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων μπορεί να αρνείται, για ορισμένο χρονικό διάστημα, την πρόσβαση λόγω έλλειψης χωρητικότητας. Τα κριτήρια αυτά εγκρίνονται από τη ΡΑΕ και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της.