Άρθρο 111 Εμπορικές σχέσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με τη ΔΕΗ ΑΕ

1. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επιτρέπεται να παρέχει υπηρεσίες στη ΔΕΗ ΑΕ και στις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, εφόσον:

(α) η παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν οδηγεί σε διακρίσεις εις βάρος άλλων χρηστών του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, διατίθεται σε όλους τους χρήστες υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό κατά την παραγωγή ή προμήθεια, και

(β) οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπηρεσιών έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τη ΡΑΕ

2. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 117 του παρόντος νόμου, σε περίπτωση υποβολής αιτήματος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., οι μέτοχοι της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. οφείλουν να της παρέχουν τους κατάλληλους οικονομικούς πόρους για την αντικατάσταση των παρόντων πάγιων στοιχείων του Συστήματος και, καθώς και για μελλοντικά επενδυτικά σχέδια. Τα αιτήματα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κοινοποιούνται και στη ΡΑΕ.

3. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. απέχει από κάθε ενέργεια που μπορεί να δημιουργεί σύγχυση, με την ταυτότητα, τις ανακοινώσεις, τα σήματα και τις εγκαταστάσεις της, όσον αφορά την ιδιαίτερη ταυτότητα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ ή άλλης συνδεδεμένης με αυτή, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, επιχείρησης. Είναι δυνατή η τροποποίηση της επωνυμίας της σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται παραβίαση των διατάξεων της παρούσης.

4. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. απαγορεύεται να μοιράζεται συστήματα πληροφορικής ή εξοπλισμό, χώρους και συστήματα ασφαλείας με οποιαδήποτε επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, ή άλλες συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, και ιδίως με οποιοδήποτε τμήμα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ. Στο ίδιο πλαίσιο, δεν επιτρέπεται η από κοινού ανάθεση και χρήση υπηρεσιών από μέρους της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΑΕ και της ΔΕΗ ΑΕ.

5. Οι Ετήσιοι Λογαριασμοί της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. απαγορεύεται να ελέγχονται από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που ελέγχει τους ετήσιους λογαριασμούς της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ ή άλλης συνδεδεμένης με αυτή, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, επιχείρησης.

6. Όσον αφορά την ασφάλιση των οχημάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Π.Δ. 764/1978 που αφορούν την ΔΕΗ Α.Ε.

  • 3 Ιουνίου 2011, 12:06 | Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών

    άρθρο 111 παρ. 2 : Δεν διασφαλίζεται ο τρόπος επιβολής προς τον μέτοχο (ΔΕΗ ΑΕ και παρεπόμενους), αφού υπάρχει η επιφύλαξη της απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου που ελέγχεται κατά πλειοψηφία από τον μέτοχο (ΔΕΗ ΑΕ)