Άρθρο 7 Συγκρότηση της ΡΑΕ

1. Η ΡΑΕ συγκροτείται από επτά (7) μέλη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο Πρόεδρος και δύο (2) Αντιπρόεδροι, τα οποία διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα και διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητάς τους, καθώς και εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.

2. Τα μέλη της ΡΑΕ επιλέγονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ύστερα από προκήρυξη που δημοσιεύεται σε τέσσερις (4), τουλάχιστον, ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και προτείνονται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων για διορισμό. Η προκήρυξη δημοσιεύεται το αργότερο εξήντα (60) ημέρες πριν από την υποβολή της πρότασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς την ως άνω Επιτροπή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών. Ο αριθμός και τα στοιχεία των υποψηφίων, πλην όσων έχουν ρητώς αιτηθεί τη μη δημοσιοποίησή τους,καθώς και η πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για διορισμό, δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί της πρότασης εντός τριάντα (30) ημερών και η γνωμοδότηση αυτή δημοσιεύεται επίσης στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής, τα συγκεκριμένα τρία (3) μέλη που έχουν προταθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τις θέσεις του Προέδρου, του Α’ Αντιπροέδρου και του Β’ Αντιπροέδρου διορίζονται στην αντίστοιχη θέση με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα λοιπά μέλη για τα οποία επίσης έχει γνωμοδοτήσει θετικά η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.Η διαδικασία επιλογής των μελών της ΡΑΕ της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται μετά τη λήξη της θητείας εκάστου εκ των εν ενεργεία, κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, μελών της.

3. Η θητεία των μελών της ΡΑΕ είναι πενταετής. Κανένα μέλος της ΡΑΕ δεν μπορεί να υπηρετήσει για περισσότερες από δύο (2) θητείες. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη της Ρ.Α.Ε δεν ανακαλούνται.Εάνκατά τη διάρκεια της θητείας μέλους της ΡΑΕκενωθεί για οποιονδήποτε λόγο η θέση του,διορίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1, νέο μέλος για πλήρη θητεία, εφόσον μέχρι την κανονική λήξη της θητείας του μέλους του οποίου η θέση κενώθηκε υπολείπεται διάστημα μικρότερο των δύο (2) ετών. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το νέο μέλος διορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του οποίου η θέση κενώθηκε.Η ΡΑΕ συνεχίζει να λειτουργεί, όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο, αν κάποια από τα μέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις της, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

 • 5 Ιουνίου 2011, 16:52 | Σταμάτης Σταθόπουλος

  Για ποια «εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας» των μελών και της Ρυθμιστικής αρχής Ενέργειας μιλάμε από το εκάστοτε Υπουργείο και κατ’επεκταση κυβερνόν κόμμα, όταν η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής γνωμοδοτεί επί των προτεινόμενων υποψηφίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής? Γιατί να μην αξιολογεί και επιλέγει απευθείας η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, από τη λίστα όλων των υποψηφίων?

  Σταμάτης Σταθόπουλος
  Ελεύθερος Επαγγελματίας

 • 5 Ιουνίου 2011, 10:36 | Κώστας Λ.

  Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση που καταθέτει η ΕΚΠΟΙΖΩ παραπάνω, είναι μια εύκολα υλοποίησιμη και καλά μελετημένη πρόταση. Αν θέλει η κυβέρνηση να κάνει πράξη τη διάφανεια και την ανεξαρτησία των θεσμών έχει μια ευκαιρία!!
  (και καλό θα ήταν να εισάγει παρόμοιες ρυθμίσεις και στις υπόλοιπες «δήθεν» ανεξάρτητες αρχές). Μόνο με τέτοιες θεσμικές κινήσεις θα ξεφύγουμε από την κομματικοκρατία και το σημερινό πολιτικό τέλμα.

 • Διαδικασία επιλογής μελών ΡΑΕ:
  Η διαδικασία αυτή είναι θεμελιώδης για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας της ΡΑΕ. Δυστυχώς, με την προβλεπόμενη διαδικασία διαιωνίζεται η απόλυτη εξάρτηση των μελών της ΡΑΕ από το εκάστοτε κυβερνόν κόμμα με όλες τις δυσάρεστες συνέπειες για την αγορά και τον καταναλωτή.

  Πρόταση: Να δημιουργηθεί επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (αποτελούμενη από τα μέλη της ολομέλειας της ΡΑΕ και μέλη του ΑΣΕΠ), η οποία θα αξιολογεί τους υποψηφίους και με απόλυτα τεκμηριωμένη έκθεσή της ( που θα δημοσιοποιείται) να προτείνει 3 υποψήφιους ανά θέση στη διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα επιλέγει 1 από τους 3 προταθέντες υποψηφίους. Μ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η πλήρης ανεξαρτησία της ΡΑΕ από την εκάστοτε κυβέρνηση και η διαφάνεια στον ορισμό των μελών της ΡΑΕ.

 • 2 Ιουνίου 2011, 12:36 | παπαθεοδωρίδης

  Πιστεύω ότι τα εχέγγυα ανεξαρτησίας της αρχής πρέπει περαιτέρω να εξειδικευθούν. Για παράδειγμα να αναφερθεί στον παρόντα νόμο ότι αποτελεί ασυμβίβαστο για τον ορισμό κάποιου ως μέλος της ΡΑΕ να έχει εργαστεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας τα τελευταία 3 χρόνια σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας.