Άρθρο 42 Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Στη Γραμματεία της ΡΑΕσυνιστάται υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο λειτουργεί και ως πειθαρχικό συμβούλιο και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ και, συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007, ΦΕΚ Α’) και του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ Α’ 287), όπως κάθε φορά ισχύουν. Η συγκρότηση, η σύνθεση, η θητεία, η λειτουργία και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αναφορικά με το υπηρεσιακό συμβούλιο ρυθμίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ.

 • 5 Ιουνίου 2011, 21:40 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Επί του άρθρου 42:
  Το Σώμα της Γ.Σ. μετά από συζήτηση αποφάσισε κατά πλειοψηφία να διατυπώσει το ακόλουθο μοναδικό προταθέν σχόλιο:
  «Το άρθρο να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Στη Γραμματεία της ΡΑΕ συνιστάται υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο λειτουργεί και ως πειθαρχικό συμβούλιο και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007, ΦΕΚ Α’) και του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ Α’ 287), όπως κάθε φορά ισχύει. Η συγκρότηση, η σύνθεση, η θητεία, η λειτουργία και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αναφορικά με το υπηρεσιακό συμβούλιο ρυθμίζονται από τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007, ΦΕΚ Α’) και το Π.Δ. 410» ».

 • 5 Ιουνίου 2011, 00:21 | Κατερίνα Η.

  Γιατί υπάρχει ανάγκη να παρεκκλίνει η ΡΑΕ από τα ισχύοντα για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια από ό,τι ισχύει στον δημόσιο τομέα; Η παραπομπή του τρόπου σύστασης και λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου σε απόφαση της ΡΑΕ είναι επικίνδυνη και εντελώς αδικαιολόγητη.

 • 2 Ιουνίου 2011, 12:14 | παπαθεοδωρίδης

  Είναι δυνατόν ποτέ να προκρίνεται και να κατισχύει ένας εσωτερικός κανονισμός ο οποίος ρυθμίζει υπηρεσιακά και πειθαρχικά ζητήματα του προσωπικού ( που κατ’ ουσία καμία σχέση δεν έχουν με την φύση του ρόλου της ΡΑΕ), του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007, ΦΕΚ Α’) και του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ Α’ 287); Ο εν λόγω Κανονισμός της ΡΑΕ μόνο συμπληρωματικά πρέπει να ισχύσει, όπως συμβαίνει και στις άλλες ανεξάρτητες αρχές, προκειμένου ο εργαζόμενος να απολαμβάνει την ασφάλεια δικαίου και να διασφαλίζεται η εργασιακή ειρήνη.

 • 29 Μαΐου 2011, 21:53 | Τσιλιμιδης Γιώργος

  Σε ότι αφορά το Αρθ.42…
  Θεωρώ απαράδεκτο για υπηρεσιακά και πειθαρχικά ζητήματα του προσωπικού, που κατ’ ουσία καμία σχέση δεν έχουν με την ιδιαίτερη φύση του ρόλου της ΡΑΕ, να ισχύει κατά προτεραιότητα ο εσωτερικός κανονισμός της ΡΑΕ (που σημειωτέον σύμφωνα με το παρόν νομοσχέδιο θα συντάσσεται από την ΡΑΕ)έναντι του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007, ΦΕΚ Α’) και του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ Α’ 287), όπως κάθε φορά ισχύουν.
  Ως εκ τούτου το άρθρο πρέπει να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  Στη Γραμματεία της ΡΑΕ συνιστάται υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο λειτουργεί και ως πειθαρχικό συμβούλιο και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007, ΦΕΚΑ’),του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ Α’ 287), όπως κάθε φορά ισχύουν και συμπληρωματικά από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ. Η συγκρότηση, η σύνθεση, η θητεία, η λειτουργία και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αναφορικά με το υπηρεσιακό συμβούλιο ρυθμίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.