Άρθρο 18 Διαχωρισμός των διαχειριστών- Εποπτεία επί των Ανεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς

  1. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την επικοινωνία μεταξύ τωνΑνεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς και τωνΚάθετα Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν, με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων τωνΑνεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς περί ισότιμης πρόσβασης χρηστών σε πληροφορίες και στοιχεία.
  2. Η ΡΑΕ έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που αφορά σε εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των δανείων, μεταξύ τωνΑνεξάρτητων ΔιαχειριστώνΜεταφοράςτων Κάθετα Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι σχέσεις αυτές είναι συμβατές και βασίζονται στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Με απόφαση της ΡΑΕ εγκρίνεται κάθε οικονομική και εμπορική συμφωνία μεταξύ τωνΑνεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς και των Κάθετα Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 112 του παρόντος νόμου.
  3. Η ΡΑΕ έχει δικαίωμα πρόσβασης, οποτεδήποτε, ακόμη και χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση, στην έδρα, τα υποκαταστήματα και τις εν γένει εγκαταστάσεις τωνΚάθετα Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων και των Ανεξάρτητων ΔιαχειριστώνΜεταφοράς, περιλαμβανομένων των πληροφοριακών συστημάτων και των αρχείων επικοινωνίας, προκειμένου να διαπιστώνεται η πληρότητα των στοιχείων που παρέχονται στη ΡΑΕ για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της.
  4. Με απόφαση της ΡΑΕ, δύναται να ανατίθενται σε Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 72 ή 122 του παρόντος νόμου, όλες ή συγκεκριμένες αρμοδιότητες του διαχειριστή του ΕΣΦΑ ή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτές καθορίζονται με τα άρθρα 77 και 105 αντίστοιχα, σε περίπτωση διαρκούς παραβίασης εκ μέρους του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς των υποχρεώσεων που υπέχει από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, και, ιδίως, σε περίπτωση κατ’ εξακολούθηση μεροληπτικής συμπεριφοράς προς όφελος της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης στην οποία ανήκουν.
  5. Η ΡΑΕ δύναται να ζητά αιτιολόγηση από τιςΚάθετα Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις, σε περίπτωση αναφοράς από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς για θέματα που αφορούν την εκτέλεση του Προγράμματος Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της αντίκρουσης των αναφορών περί μεροληπτικής συμπεριφοράς προς όφελος τωνεν λόγω Κάθετα Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων.
  • Δεν χρειάζεται ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς , είναι περιτή κοστοβόρα γραφειοκρατία . Η μεταφορά γίνεται ανώνυμη εταιρεία η οποία χρεώνει το κόστος κατασκευής ,λειτουργίας ,συντήρησης ,βλαβών και αποσβέσεων ανά χιλιόμετρο και μεγαβατόρα στις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και στην ΔΕΗ .Αυτή η εταιρεία εποπτεύεται στα οικονομικά της στοιχεία απο την ΡΑΕ.