Άρθρο 22 Παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας

 1. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, εκπονεί μελέτες, συντάσσει, δημοσιεύει και υποβάλλει εκθέσεις, προβαίνει σε συστάσεις, αποφασίζει ή εισηγείται στα αρμόδια όργανα τη λήψη αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κανονιστικών και ατομικών πράξεων, ιδίως για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που τίθενται με τον παρόντα νόμο, την προστασία των καταναλωτών, την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια εφοδιασμού, και την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό η ΡΑΕ παρακολουθεί και εποπτεύει ιδίως:

  (α) το βαθμό και την αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας, σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής,

  (β) τις τιμές για τους οικιακούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων προπληρωμής, το ποσοστό αλλαγής Προμηθευτή, το ποσοστό διακοπής παροχής, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τα σχετικά τέλη,καθώς και τα παράπονα των Πελατών,

  (γ) την εμφάνιση στρεβλώσεων ή περιορισμών του ανταγωνισμού, και περιοριστικών συμβατικών πρακτικών, όπως ρητρών αποκλειστικότητας που ενδέχεται να εμποδίζουν Πελάτες να συνάπτουν συμβάσεις ταυτόχρονα με περισσότερους από έναν Προμηθευτές ή να περιορίζουν τη δυνατότητα επιλογής Προμηθευτή,

  (δ) τη συμβατότητα των όρων συμβάσεων Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με δυνατότητα διακοπής, καθώς και των μακροπρόθεσμων συμβάσεων Προμήθειας, με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο,

  (ε) την τήρηση των ειδικών ρυθμιστικών υποχρεώσεων που βαρύνουν τις επιχειρήσεις που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τους όρους των αδειών που τους έχουν χορηγηθεί.

 2. Η ΡΑΕ παρακολουθεί το επίπεδο διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων των τιμών χονδρικής, και διασφαλίζει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες προς τις υποχρεώσεις τους περί διαφάνειας.
 3. Η ΡΑΕ παρακολουθεί το διαχωρισμό των λογαριασμών των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 99 και 152 του παρόντος νόμου, καθώς και των Διαχειριστών των Συστημάτωνκαι των Δικτύων Διανομής Ενέργειας, έχει πρόσβαση σε αυτούς και εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και μεταξύ των δραστηριοτήτων μεταφοράς, διανομής, προμήθειας, μεταπώλησης, αποθήκευσης φυσικού αερίου, καθώς και διαχείρισης εγκαταστάσεων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ).
 • 5 Ιουνίου 2011, 16:18 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΑΤΙΝΑ

  Προτείνεται να διευκρινιστεί ποιες είναι οι «υπηρεσίες συντήρησης» και πως τις παρακολουθεί και εποπτεύει η ΡΑΕ. Παρομοίως σε τι συνίσταται η παρακολούθηση και εποπτεία των παραπόνων των καταναλωτών, ειδικά όταν σε συνδυασμό με το άρθρο 24 η ΡΑΕ αποποιείται την υποδοχή αστικών και εμπορικών αντιδικιών των καταναλωτών ενέργειας? Συνεπώς υπό ποια έννοια, θα παρακολουθεί και θα εποπτεύει το σύνολο των παραπόνων των καταναλωτών, προκειμένου να λάβει τα κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα, όταν θα αγνοεί τα προβλήματα της αγοράς σε θέματα που για παράδειγμα απορρέουν από συμβατικές αντιδικίες?