Άρθρο 32 Αποφάσεις της ΡΑΕ

 1. Οι πράξεις και αποφάσεις της ΡΑΕ, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένες, καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο -εκτός εάν αφορούν την εθνική άμυνα ή τη δημόσια ασφάλεια, οπότε καταχωρούνται σε ειδικό απόρρητο βιβλίο- και δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της. Οι κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις της ΡΑΕ δημοσιεύονται επιπλέον στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Κατά των ατομικών εκτελεστών πράξεων της ΡΑΕ χωρεί αίτηση αναθεώρησης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση της απόφασης. Η προηγούμενη άσκηση της αίτησης αναθεώρησης είναι αναγκαία προϋπόθεση για το παραδεκτό του ένδικου βοηθήματος του άρθρου33 του παρόντος νόμου.
 • 5 Ιουνίου 2011, 09:37 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  Η Ρ.Α.Ε. έλαβε για πρώτη φορά εξουσία χορήγησης αδειών παραγωγής με τον νόμο 3851/2010 που τροποποίησε τον ν. 3468/2006 και ανάθεσε στη Ρ.Α.Ε. την αρμοδιότητα χορήγησης και τροποποίησης των αδειών παραγωγής. Κατά τη διαβούλευση του ν.3851/2010 είχε συζητηθεί εκτενώς και είχε κριθεί σκόπιμο οι άδειες παραγωγής για Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ –αν και χορηγούνται πλέον από τη Ρ.Α.Ε.- να προσβάλλονται απευθείας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η επιλογή αυτή έγινε προκειμένου να μην παρατείνονται επί πολλά έτη οι εκκρεμοδικίες εξαιτίας της χρονοβόρου διαδικασίας που ίσχυε και ισχύει για τις λοιπές αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. και η οποία πλέον, με την προτεινόμενη διάταξη, καταλαμβάνει όλες τις αποφάσεις της περιλαμβανομένων των αδειών και φυσικά των αδειών παραγωγής από Α.Π.Ε..
  Οι προθεσμίες της παρ. 2 του αρ. 33 του σχεδίου νόμου δεν εκτιμάται ότι μπορεί να επιλύσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα αφού ούτως ή άλλως υπόκεινται σε γενικές αιρέσεις και διότι ακόμα και αν εφαρμοστούν (πράγμα καθόλου βέβαιο) οδηγούν σε μακρά αναμονή.
  Έτσι οι ανωτέρω διατάξεις του νέου σχεδίου νόμου αντιστρέφουν πλήρως τις προϋφιστάμενες αντίστοιχες διατάξεις του ν.2773/1999 τις οποίες εισήγαγε ο ν.3851/2010. Συγκεκριμένα, οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 12 του ν.3851/2010 τροποποίησαν τις σχετικές διατάξεις του άρ. 5 του ν.2773/1999 αναφέροντας:
  8. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999 προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:
  «η. Αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη, την ανανέωση, την τροποποίηση ή την ανάκληση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.»
  9.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
  «6. Κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Ε., πλην εκείνων που προβλέπονται στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 1, χωρεί αίτηση αναθεώρησης.»
  β. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Οι αποφάσεις που εκδίδονται από τη Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με την περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 υπόκεινται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας.»
  Θα πρέπει να εξηγηθεί η σκοπιμότητα αυτής της αλλαγής λιγότερο από ένα έτος μετά το ν.3851/2010. Ζήτημα επίσης τίθεται με την πιθανή διαφορετική αντιμετώπιση αδειών που θα έχουν εκδοθεί πριν τη ψήφιση του νέου σχεδίου (και που θα έχουν ή δεν θα έχουν προσβληθεί) και αυτών που θα εκδίδονται μετά αναλόγως.
  Σε κάθε περίπτωση ζητούμε:
  1. Να διατηρηθεί για τις άδειες παραγωγής από Α.Π.Ε. το καθεστώς που εισήγαγε ο ν.3851/2010 και να συνεχίσουν να υπόκεινται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ώστε να αποφευχθούν μακροχρόνιες εκκρεμοδικίες.
  2. Να εξεταστεί η εισαγωγή κανόνων ευθύνης για όσους καταχρηστικά στρέφονται ενάντια σε νόμιμες επενδύσεις και δεν δικαιώνονται από το Δικαστήριο ώστε να μπορούν αυτές οι ευθύνες να αναζητηθούν. Τέτοιες ή ανάλογες διατάξεις (π.χ. εξορθολογισμός του ύψους των τελών αίτησης ακύρωσης) θα συμβάλλουν στον εξορθολογισμό του πλήθους και κυρίως των αιτιών των προσφυγών.