Άρθρο 74 Πιστοποίηση σε σχέση με τρίτες χώρες

1. Όταν υποβάλλεται αίτημα πιστοποίησης από κύριο ή διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου που τελεί υπό τον ‘Ελεγχο προσώπου ή προσώπων από τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες, η ΡΑΕ ειδοποιεί σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ΡΑΕ γνωστοποιεί επίσης αμελλητί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε περίσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απόκτηση του Ελέγχου Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου από πρόσωπο ή πρόσωπα από τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες.

2. Οι διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου γνωστοποιούν στη ΡΑΕ κάθε περίσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απόκτηση του Ελέγχου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή του διαχειριστή του από πρόσωπο ή πρόσωπα από τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες.

3. Η ΡΑΕ εκδίδει σχέδιο απόφασης σχετικά με την πιστοποίηση του διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή της αίτησης της παραγράφου 1 ή τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 4 και αρνείται την πιστοποίηση, εάν δεν έχει αποδειχθεί:

(α) κατά πόσον η απόκτηση Ελέγχου συνεπάγεται παράβαση προς τις απαιτήσεις του άρθρου 62 του παρόντος και

(β) ότι η χορήγηση της πιστοποίησης δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την εξέταση του θέματος αυτού, η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη:

(αα) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της εν λόγω τρίτης χώρας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμφωνιών που έχουν συναφθεί με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, με την Ευρωπαϊκή Ένωσης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, στις οποίες διαλαμβάνονται τα ζητήματα ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού,

(ββ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Ελλάδας έναντι της εν λόγω τρίτης χώρας, τα οποία απορρέουν δυνάμει συμφωνιών που έχει συνάψει η Ελλάδα με τη χώρα αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμφωνίες αυτές συνάδουν με την κοινοτική νομοθεσία, και

(γγ) άλλα συγκεκριμένα στοιχεία και περιστάσεις που αφορούν την υπόθεση και την οικεία τρίτη χώρα.

4. Η ΡΑΕ δύναται ,να ζητήσει από τον διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και τις επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας κάθε πληροφορία σχετική με την εκτέλεση των καθηκόντων του ως προς τη διαδικασία πιστοποίησης τάσσοντας για το σκοπό αυτό σχετική προθεσμία.

5. Η ΡΑΕ κοινοποιεί αμελλητί την απόφασή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες που σχετίζονται με αυτή.

6. Πριν από την έκδοση απόφασης από τη ΡΑΕ σχετικά με την πιστοποίηση, η ΡΑΕ αιτείται τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το:

(α) με την επιφύλαξη τυχόν χορήγησης εξαίρεσης κατ’ άρθρο 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, κατά πόσον ο υπό πιστοποίηση φορέας συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 62 του παρόντος κατόπιν της αλλαγής του Ελέγχου του, και

(β) κατά πόσον η χορήγηση της πιστοποίησης δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Η ΡΑΕ λαμβάνει εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη των προθεσμιών που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ την τελική της απόφαση όσον αφορά την πιστοποίηση. Κατά τη λήψη της απόφασής της, η ΡΑΕ λαμβάνει δεόντως υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΡΑΕ δύναται να αρνηθεί την πιστοποίηση, εάν αυτή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Χώρας ή την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Η τελική απόφαση της ΡΑΕ και η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν η τελική απόφαση της ΡΑΕ διαφέρει από τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ μαζί με την απόφαση και το αιτιολογικό της.

9. Η ΡΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πιστοποίηση του διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, σε περίπτωση που κατά την άσκηση του νομικού ελέγχου της κρίνει ότι διακυβεύεται η προστασία των έννομων συμφερόντων δημόσιας ασφάλειας της Χώρας σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.