Άρθρο 50 Διαδικασίες επίλυσης διαφορών

1. Προμηθευτές και πελάτες οφείλουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας προκύπτει ως προς την ερμηνεία, την ισχύ ή την τήρηση όρων της Σύμβασης Προμήθειας και των σχετικών προβλέψεων του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου.

2. Για κάθε διαφωνία μεταξύ πελάτη και Προμηθευτή, ο πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στο Συνήγορο του Καταναλωτή κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α΄ 259), όπως ισχύει, ή σε κάθε άλλο αρμόδιο φορέα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Με τους Κώδικες Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου είναι δυνατό να ρυθμίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών.

  • 5 Ιουνίου 2011, 16:17 | Ιακωβος

    Προβλέπεται ότι ο καταναλωτής απευθύνεται στο Συνήγορο του Καταναλωτή για κάθε διαφωνία του με τον Προμηθευτή του, ενώ στο άρθρο 34, ότι καθένας μπορεί να υποβάλλει καταγγελία κατά των επιχειρήσεων που ασκούν ενεργειακή δραστηριότητα και παραβιάζουν τον παρόντα νόμο. Τελικά σε ποιον απευθύνεται ο καταναλωτής όταν έχει διαφωνία με τον Προμηθευτή του? Ειδικά για τις καταγγελίες που υποβάλλονται κατά του Διαχειριστή του Δικτύου η ΡΑΕ λειτουργεί ως «αρχή επίλυσης διαφορών», σύμφωνα με την οδηγία 2009/72/ΕΚ. Γιατί δεν αναφέρεται στο άρθρο 50?