Άρθρο 30 Κανονιστικές και νομοπαρασκευαστικές αρμοδιότητες

  1. Στην περίπτωση που η ειδική νομοθεσία για την αγορά ηλεκτρικής και Φυσικού Αερίου προβλέπει την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων, η ΡΑΕ προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την έκδοση αυτών και καταθέτει προς τους καθ΄ ύλην αρμόδιους Υπουργούς τις απόψεις της επί των σχεδίων των εν λόγω διαταγμάτων. Στην περίπτωση που η ειδική νομοθεσία για την αγορά ηλεκτρικής και Φυσικού Αερίου προβλέπει την έκδοση κανονιστικών πράξεων, αρμόδια για την έκδοσή τους είναι η ΡΑΕ, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά.

    Η ΡΑΕ δύναται να αναφέρεται προς τη Βουλή των Ελλήνων και τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό προτείνοντας νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την προώθηση και επίλυση θεμάτων που ανάγονται στην εκπλήρωση της αποστολής της. Ο Πρόεδρος της Βουλής διαβιβάζει τις σχετικές προτάσεις στη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, η οποία μπορεί να διατυπώνει εγγράφως προς τον Πρόεδρο της Βουλής τις απόψεις της επί των ανωτέρω αναφορών.

  2. Η ΡΑΕ εκδίδει, με απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης, Κανονισμό Ακροάσεων, Κανονισμό Προμηθειών, καθώς και κάθε άλλη κανονιστική πράξη που αφορά στον τρόπο άσκησης του ρυθμιστικού της έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
  3. Η ΡΑΕ εκδίδει, με απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τους Κανονισμούς και Κώδικες που προβλέπονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου διαχειριστή, όπου αυτή απαιτείται ένεκα διαχειριστικών θεμάτων που αφορούν τεχνικής φύσεως λεπτομέρειες,καθώς και τις λοιπές κανονιστικές πράξεις.
  4. Η ΡΑΕ, με απόφασή της, δύναται να εκδίδει ανακοινώσεις, οι οποίες δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της, ως προς τον τρόπο με τον οποίον ερμηνεύει και εφαρμόζει το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της.