Άρθρο 124 Πιστοποίηση του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς

1. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως υποψήφιος Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς οφείλει να γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ του παρόντος νόμου και να αιτηθεί τη χορήγηση πιστοποίησης ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος νόμου. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε υποχρεούται να υποβάλλει την αίτησή της προβαίνοντας σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου να τηρηθούν η διαδικασία και οι προθεσμίες του Κανονισμού (ΕΚ) 714 /2009. Η αίτηση συνοδεύεται από κάθε απαραίτητο έγγραφο και στοιχεία και καταχωρείται στο μητρώο αιτήσεων της ΡΑΕ Για τον σκοπό αυτό η ΡΑΕ δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες και υποδείξεις αναφορικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της αίτησης. Η ΡΑΕ, εντός ταχθείσας προθεσμίας, δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχειριστή κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση.

2. Η ΡΑΕ δύναται να ζητήσει από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κάθε πληροφορία σχετικά με την τήρηση των όρων του Κεφαλαίου Β’ του παρόντος νόμου και να αιτηθεί με αιτιολογημένη απόφασή της τη λήψη μέτρων προς τον σκοπό συμμόρφωσης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ εντός ρητώς ταχθείσας προθεσμίας. Κατόπιν τεκμηριωμένης γνωστοποίησης από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. της συμμόρφωσής του με τις υποδείξεις της, η ΡΑΕ ενεργεί κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος.

3. Σε περίπτωση που επανειλημμένως η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η ΡΑΕ δύναται να λάβει τα μέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου.

4. Η ΡΑΕ εκδίδει απόφαση σχετικά με την αίτηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την κοινοποίησή της. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τεκμαίρεται ως θετική, εφόσον η ΡΑΕ δεν εκφράσει αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 2, εντός της ως άνω προθεσμίας. Η έγκριση της ΡΑΕ κοινοποιείται αμελλητί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες και στοιχεία.

5. Εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης της ΡΑΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωμοδοτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 προς τη ΡΑΕ για την πιστοποίηση του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς. Κατά την κατάρτιση της γνώμης της, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη γνώμη του Οργανισμού που συστήνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) 713/2009 σχετικά με την απόφαση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία των δύο (2) μηνών παρατείνεται για δύο (2) περαιτέρω μήνες. Η απόφαση της ΡΑΕ τεκμαίρεται ως αποδεκτή, εφόσον η Επιτροπή δεν γνωμοδοτήσει εντός των ως άνω προθεσμιών.

6. Η ΡΑΕ εκδίδει την τελική απόφαση για την πιστοποίηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή εντός δύο μηνών (2) από τη σιωπηρή αποδοχή της Επιτροπής. Η απόφαση της ΡΑΕ και η τυχόν γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

7. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εφόσον πιστοποιηθεί, γνωστοποιεί στη ΡΑΕ κάθε σχεδιαζόμενη συναλλαγή, εταιρική μεταβολή ή οποιοδήποτε γεγονός που ενδεχομένως καθιστά αναγκαία την επανεκτίμηση των όρων υπό τους οποίους χορηγήθηκε η πιστοποίηση .

8. Η ΡΑΕ παρακολουθεί τη διαρκή συμμόρφωση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τα κριτήρια του άρθρου 112 του παρόντος νόμου, και για το λόγο αυτό, τηρώντας την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, δύναται να ζητά οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχείο από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και επιχειρήσεις που ασκούν κάποια από δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

9. Η ΡΑΕ δύναται να εκκινεί οποτεδήποτε τη διαδικασία ελέγχου της εκπλήρωσης των κριτηρίων της πιστοποίησης και ιδίως:

(α) ύστερα από γνωστοποίηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 7,

(β) με δική της πρωτοβουλία, όταν περιέλθει σε γνώση της ότι σχεδιαζόμενη αλλαγή στον έλεγχο ή τρόπο λήψης αποφάσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ενδέχεται να καταλήξει ή έχει συντελεσθεί παράβαση του άρθρου 112 του παρόντος νόμου, ή

(γ) ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

9. Η ΡΑΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τηρούν την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που τίθενται υπόψη τους κατά την διαδικασία πιστοποίησης του Διαχειριστή του Συστήματος.

  • 3 Ιουνίου 2011, 12:50 | Σ.Ε.Δ ( ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΕ)

    Απαιτείται διόρθωση της παραπομπής της παρ.3, άρθρο 124