Άρθρο 59 Εφαρμογή ευφυών συστημάτων μέτρησης

1. Η ευρείας κλίμακας αντικατάστασης υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στο Δίκτυο Διανομής Ενέργειας, με αντίστοιχα ευφυή συστήματα, η οποία αποσκοπεί ιδίως στη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής των καταναλωτών στην αγορά ενέργειας αλλά και γενικότερα στην αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λειτουργία της, ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ και σχετική εισήγηση των αρμόδιων Διαχειριστών .

2. Με απόφαση της ΡΑΕ ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ένταξη του έργου στον προγραμματισμό της ανάπτυξης του Δικτύου Διανομήςηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου, όπως, μεταξύ άλλων:

(α) οι ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές όσον αφορά είτε στα μετρητικά συστήματα ή στις σχετικές υπηρεσίες που παρέχονται στην αγορά ενέργειας, και εξειδίκευσή τους για διάφορες κατηγορίες συμμετεχόντων σε αυτήν,

(β) οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά σε θέματα τυποποίησης, διαλειτουργικότητας και επεκτασιμότητας των ευφυών συστημάτων μέτρησης, σε σχέση, μεταξύ άλλων, και με τη δυνατότητα ένταξης στο σύστημα μετρητικού εξοπλισμού της επιλογής των χρηστών του Δικτύου,

(γ) ο προϋπολογισμός έργου και όροι προσδιορισμού της δαπάνης που εντάσσεται στην ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του Δικτύου,

(δ) το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός χρονικού ορίζοντα 10 ετών και τον εξοπλισμό με ευφυή συστήματα μέτρησης τουλάχιστον 80% των καταναλωτών έως το 2020, καθώς και αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα ταμειακών ροών,

(ε) η μεθοδολογία επιμερισμού δαπάνης μεταξύ του αρμόδιου Διαχειριστή και των χρηστών του Δικτύου.

3. Η εισήγηση των αρμόδιων Διαχειριστών των Δικτύων Διανομής υποβάλλεται στη ΡΑΕ εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, λαμβάνει υπόψη τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους και περιλαμβάνει εναλλακτικές προτάσεις για τα παραπάνω θέματα. Για την κατάρτιση της εισήγησής του, ο αρμόδιος Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα τεχνοοικονομικής μελέτης κόστους – οφέλους (ΜΚΟ), την οποία και συνυποβάλλει με την παραπάνω εισήγηση. Η ΜΚΟ εκπονείται με μέριμνα του αρμόδιου Διαχειριστή και περιλαμβάνει την εξέταση εναλλακτικών τεχνικών λύσεων για την εφαρμογή ευφυών συστημάτων μέτρησης στο Δίκτυο Διανομής, την εκτίμηση του αναμενόμενου κόστους κάθε λύσης, καθώς και του οφέλους της για τη δραστηριότητα της διανομής, για τις διάφορες κατηγορίες χρηστών του Δικτύου και τους Προμηθευτές, και την εκτίμηση του εφικτού χρόνου υλοποίησής της.

 • 2 Ιουνίου 2011, 17:37 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Προσθήκες και διαγραφές στο κείμενο ώστε να διαμορφωθεί ως εξής:
  3. Η εισήγηση των αρμόδιων Διαχειριστών των Δικτύων
  Διανομής υποβάλλεται στη ΡΑΕ εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση των ενεργειών εκ μέρους της ΡΑΕ και της Εθνικής Επιτροπής, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 59.2.(α) και (β), λαμβάνει υπόψη τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους και περιλαμβάνει εναλλακτικές προτάσεις για τα παραπάνω θέματα. Για την κατάρτιση της εισήγησής του, ο αρμόδιος Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα τεχνοοικονομικής μελέτης κόστους – οφέλους (ΜΚΟ), την οποία και συνυποβάλλει με
  την παραπάνω εισήγηση. Η ΜΚΟ εκπονείται με μέριμνα του αρμόδιου Διαχειριστή και περιλαμβάνει την εξέταση εναλλακτικών τεχνικών λύσεων για την εφαρμογή ευφυών συστημάτων μέτρησης στο Δίκτυο Διανομής, την εκτίμηση του αναμενόμενου κόστους κάθε λύσης, καθώς και του οφέλους της για τη δραστηριότητα της διανομής, για τις διάφορες κατηγορίες χρηστών του Δικτύου και τους Προμηθευτές, και την εκτίμηση του εφικτού χρόνου υλοποίησής της.

  Τεκμηρίωση:
  Προϋπόθεση της εισήγησης του Διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 59.3 πρέπει να είναι η ολοκλήρωση των ενεργειών εκ μέρους της ΡΑΕ και της Εθνικής Επιτροπής όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 59.2.(α) και (β) αφού προηγηθεί σχετική εισήγηση των Διαχειριστών όπως αναφέρεται στο αμέσως προηγούμενο σχόλιο.
  Κατόπιν τούτου θεωρούμε ότι το χρονικό περιθώριο του ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου θα πρέπει να τροποποιηθεί σε ένα έτος από την ολοκλήρωση των ενεργειών που περιγράφονται στο 59.2.(α) και (β).

 • 2 Ιουνίου 2011, 17:26 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Προσθήκες και διαγραφές στο κείμενο ώστε να διαμορφωθεί ως εξής:

  2. Με απόφαση της ΡΑΕ μετά από εισήγηση σχετικής Εθνικής Επιτροπής με εκπροσώπους των Διαχειριστών των δικτύων διανομής, της ΡΑΕ και του ΥΠΕΚΑ, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ένταξη του έργου στον προγραμματισμό της ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου, όπως, μεταξύ άλλων:
  (α) οι ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές όσον αφορά είτε στα μετρητικά συστήματα ή στις σχετικές υπηρεσίες που παρέχονται στην αγορά ενέργειας, και εξειδίκευσή τους για διάφορες κατηγορίες συμμετεχόντων σε αυτήν,
  (β) οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά σε θέματα
  τυποποίησης, διαλειτουργικότητας και επεκτασιμότητας των ευφυών συστημάτων μέτρησης,
  (δ) το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός χρονικού ορίζοντα 10 ετών και τον εξοπλισμό με ευφυή συστήματα μέτρησης τουλάχιστον 40% των καταναλωτών έως το 2020, καθώς
  και αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα ταμειακών ροών, εφόσον η υλοποίηση αυτή είναι οικονομικώς λογική και αποδοτική από άποψη κόστους και η συγκεκριμένη προθεσμία αποδειχθεί εφικτή και εύλογη.
  (ε) η μεθοδολογία επιμερισμού δαπάνης μεταξύ του αρμόδιου Διαχειριστή και των χρηστών του Δικτύου.

  Τεκμηρίωση:
  Πρόταση για εισαγωγή φράσης «μετά από εισήγηση …»:
  Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες οι Εθνικές προδιαγραφές εκδίδονται από τους Εθνικούς Φορείς τυποποίησης (όπως ο ΕΛΟΤ) οι οποίοι διαθέτουν σχετικές τεχνικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων στις οποίες εκπροσωπούνται τα εμπλεκόμενα μέρη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ελλάδα ο ΕΛΟΤ και η ΡΑΕ ενδεχομένως να μην διαθέτουν εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό, είναι σκόπιμο η σύνταξη των προδιαγραφών να πραγματοποιείται από Εθνική Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου οι διαχειριστές, το ΥΠΕΚΑ και η ΡΑΕ (κατ΄ αναλογία με τις Επιτροπές αναθεώρησης των Εθνικών Κανονισμών που διέπουν την κατασκευή και λειτουργία του δικτύου αερίου).

  Πρόταση για διαγραφή φράσης «σε σχέση, μεταξύ άλλων, και με τη δυνατότητα ένταξης στο σύστημα μετρητικού εξοπλισμού της επιλογής των χρηστών του Δικτύου,»:
  Η επιλογή μετρητικού εξοπλισμού από τους χρήστες θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην λειτουργία και συντήρηση της διάταξης και της εύρυθμη εφαρμογή της διαδικασίας καταμέτρησης και επεξεργασίας των δεδομένων από τους Διαχειριστές. Τέλος θεωρείται σίγουρο ότι θα εμφανιστούν ανυπέρβλητα προβλήματα συμβατότητας λόγω της πληθώρας των τεχνολογιών και προδιαγραφών των εν λόγω συστημάτων.

  Πρόταση για διαγραφή φράσης «(γ) ο προϋπολογισμός έργου και όροι προσδιορισμού της δαπάνης που εντάσσεται στην ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του Δικτύου,»:
  Ο προϋπολογισμός έργου είναι αρμοδιότητα του Διαχειριστή.

  Πρόταση για αντικατάσταση του 80% με 40%
  Ο χρονικός ορίζοντας των 10 ετών και το 80% είναι ιδιαίτερα επαχθής. Πρόταση: Είτε αύξηση του χρονικού διαστήματος σε 20 έτη ή μείωση του ποσοστού στο 40%.

  Πρόταση για εισαγωγή φράσης «εφόσον η υλοποίηση αυτή είναι οικονομικώς λογική και αποδοτική από άποψη κόστους και η συγκεκριμένη προθεσμία αποδειχθεί εφικτή και εύλογη.»:
  Σύμφωνα με παράρτημα ΙΙ Οδηγίας 2009/73:
  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εφαρμογή ευφυών συστημάτων μέτρησης, τα οποία ευνοούν την ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών στην αγορά εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Η εφαρμογή αυτών των συστημάτων μέτρησης μπορεί να υποβληθεί σε οικονομική αξιολόγηση όλων των μακροπρόθεσμων στοιχείων κόστους και οφέλους για την αγορά και τον καταναλωτή σε ατομικό επίπεδο, ή σε μελέτη που καθορίζει ποια μορφή ευφυούς μέτρησης είναι οικονομικώς λογική και αποδοτική από άποψη κόστους και ποιες είναι οι εφικτές προθεσμίες για τη διανομή τους.
  Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2012.
  Ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής, τα κράτη, ή οιαδήποτε αρμόδια αρχή ορίσουν αυτά, ετοιμάζουν χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των ευφυών συστημάτων μέτρησης.
  Τα κράτη μέλη, ή οιαδήποτε αρμόδια αρχή ορίσουν αυτά, διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα αυτών των συστημάτων μέτρησης που θα εφαρμοσθούν στην επικράτειά τους και συνεκτιμούν δεόντως τη χρήση των κατάλληλων προδιαγραφών και των καλύτερων πρακτικών και τη σημασία της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου.

 • Εάν το δίκυτο δαινομής το διαχειρίζεται Ανώνυμη εταιρεία η οποία χρεώνει το κόστος στους προμηθευτές ενέργειας και εφ όσον δεν υπάρχει χρέωση των πελατών ,τότε μπορεί να αλλάζει με δική της πρωτοβουλία και χωρίς καμμία έγκριση τις μετρητικές συσκευές με άλλες πιο σύγχρονες που απαιτούν λιγότερες εργατοώρες για την μέτρηση και χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας . Το σύστημα όπως το πρτείνεται με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες της ΡΑΕ θυμίζει τον κεντρικό προγραμματισμό των χωρών του υπαρκτού σοσιαλισμού.