Άρθρο 117 Αρμοδιότητες και σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου

1. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διαθέτει Εποπτικό Συμβούλιο υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων που μπορεί να έχουν σημαντική επίπτωση στην αξία των πάγιων στοιχείων, και ειδικότερα αποφάσεων σχετικά με την έγκριση του ετήσιου σχεδίου χρηματοδότησης, τον καθορισμό του επιπέδου δανεισμού του Διαχειριστή του Συστήματος, και το ύψος των μερισμάτων που διανέμονται στους μετόχους. Στην αρμοδιότητα του Εποπτικού δεν εμπίπτουν οι καθημερινές λειτουργίες του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ιδίως όσον αφορά τη συντήρηση και διαχείριση του Συστήματος, καθώς και δραστηριότητες που σχετίζονται με τη κατάρτιση του δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 119 του παρόντος νόμου.

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη και συγκροτείται από πρόσωπα με εξειδικευμένη εμπειρία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ως εξής:

(α) τέσσερα (4) μέλη προτείνονται από τους μετόχους της ΑΔΜΗΕ Α:Ε:

(β) δυο (2) μέλη προτείνονται από το Ελληνικό Δημόσιο,

(γ) ένα (1) μέλος εκ του μόνιμου προσωπικού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

3. Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη θητεία, τη διάρκεια και τη λήξη της περιόδου απασχόλησης ή ανανέωσης, και οι λόγοι κάθε προτεινόμενης απόφασης τερματισμού της περιόδου απασχόλησης των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται να προβάλει αντιρρήσεις για τα μέλη που πρέπει να πληρούν τα κριτήρια σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου εντός τριών (3) εβδομάδων από την κοινοποίηση των προτεινόμενων μελών,

(α) εφόσον προκύψουν αμφιβολίες όσον αφορά την επαγγελματική ανεξαρτησία του προσώπου που έχει διοριστεί ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου

(β) στην περίπτωση πρόωρης λήξης της περιόδου απασχόλησης, εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης.

Εντός της ίδιας προθεσμίας η ΡΑΕ δύναται να καλεί σε ακρόαση τα προτεινόμενα μέλη.

4. Η απόφαση για την πρόωρη λήξη της απασχόλησης οιουδήποτε μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στη ΡΑΕ και εγκρίνεται μόνον εάν, εντός τριών (3) εβδομάδων από την ως άνω κοινοποίηση, η ΡΑΕ δεν έχει εγείρει αντιρρήσεις βάσει αμφιβολιών ως προς την αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης της απασχόλησης του μέλους.

5. Ο διορισμός με τα στοιχεία ταυτότητας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και η για οποιοδήποτε λόγο παύση τους, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 και οι παράγραφοι 3 έως 9 του άρθρου 116 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται τουλάχιστον στο ήμισυ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, πλην ενός. Το άρθρο 116 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο (β) του παρόντος νόμου και η παράγραφος 9 του ίδιου άρθρου εφαρμόζονται έναντι όλων των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.

8. Με απόφαση της ΡΑΕ είναι δυνατόν να εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας κοινοποίησης των προτεινόμενων μελών του Εποπτικού Συμβουλίου και τα κριτήρια αξιολόγησης της πλήρωσης των προϋποθέσεων του παρόντος ως προς τη νόμιμη σύνθεση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.

9. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 και των παραγράφων 5 έως 11 του άρθρου 35α και των άρθρων 35β και 35γ του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, ισχύουν κατ’ ανάλογη εφαρμογή για τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου.

10. Με το καταστατικό της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ορίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου σε σώμα, τη σύγκλιση των συνεδριάσεών του, καθώς και τη λήψη αποφάσεων, και ιδίως :

(α) Λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου, το διορισμό των μελών του καθώς και την εκλογή και τα καθήκοντα του Προέδρου του.

(β) Κάθε ζήτημα που σχετίζεται με τη σύγκληση του Εποπτικού Συμβουλίου και τη συμμετοχή του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης στις συνεδριάσεις του.

(γ) Κάθε ζήτημα που αφορά, τη λήψη των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου, ζητήματα κύρους αυτών, καθώς και την κοινοποίησή τους στη ΡΑΕ Ιδίως, για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν σε ζητήματα του εδαφίου α, της παραγράφου 1, καθώς και αποφάσεων περί διορισμού του ΔΣ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαιτείται η θετική ψήφος της πλειοψηφίας των μελών που ορίζονται από τη ΔΕΗ Α.Ε.

(δ) Το κατ΄ ελάχιστον περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου, στον οποίο καταγράφονται με λεπτομέρεια τα ζητήματα της παραγράφου αυτής. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου υιοθετείται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου κατά την πρώτη συνεδρίασή του, τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ, και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  • 3 Ιουνίου 2011, 12:59 | Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών

    άρθρο 117 παρ. 2 (γ): Τι προσφέρει η συμμετοχή των εργαζομένων σε ένα τόσο σημαντικό όργανο;

    άρθρο 117 παρ. 10 (γ): Η διάταξη καταργεί την αρχή της πλειοψηφίας. Με τη διάταξη αυτή η ΔΕΗ ΑΕ μπορεί να καθορίζει τη στρατηγική ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ. Ο μηχανισμός που αφορά την υποχρεωτική εφαρμογή του 10ετούς προγράμματος (άρθρο 118 παρ.5 και άρθρο 119) δεν παρέχει πλήρη προστασία, γιατί έχει χαρακτήρα αμυντικό. Επίσης, η ρύθμιση δεν θα έπρεπε να αφορά το μέτοχο και όχι τη ΔΕΗ ΑΕ;

  • 3 Ιουνίου 2011, 12:13 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

    Για τη μεταφορά του προσωπικού της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.θα πρέπει να ισχύουν τα ίδια ακριβώς που θα ισχύουν και για τους μεταφερόμενους από τη ΔΕΗ για αποφυγή να υπάρχουν εργαζόμενοι στην ίδια εταιρεία δύο ταχυτήτων.