Άρθρο 91 Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου

1. Η πώληση Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες διενεργείται από τους κατόχους Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου. Κάθε άλλη δραστηριότητα αγοράς, πώλησης, εισαγωγής και εξαγωγής Φυσικού Αερίου ασκείται ελεύθερα. Η Προμήθεια σε μη Επιλέγοντες Πελάτες διενεργείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α΄313).

2. Η Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου χορηγείται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό Αδειών.

3. Αν προκύψει έκτακτη ανάγκη, οι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας, οι οποίοι δεν τροφοδοτούν μόνο Μεγάλους Πελάτες, οφείλουν, κατόπιν εντολής του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, να παρέχουν αδιάλειπτα Φυσικό Αέριο στους Πελάτες που δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, ο κάτοχος της Άδειας Προμήθειας αποζημιώνεται πλήρως, όπως προβλέπεται στην Άδειά του.

4. Οι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας οφείλουν να ενημερώνουν τη ΡΑΕ και το Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου για την εκτιμώμενη συνολική ζήτηση Φυσικού Αερίου των Πελατών τους κατά το επόμενο έτος, τις συναφείς εύλογες εκτιμήσεις τους κατά τα επόμενα έτη και να παρέχουν κάθε στοιχείο το οποίο είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη του αντίστοιχου Συστήματος Φυσικού Αερίου.

5. Η νόμιμη άσκηση δραστηριοτήτων Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαικής Ένωσης, σύμφωνα με την οικεία οικεία νομοθεσία, παρέχει δικαίωμα χορήγησης Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα, σύμφωνα με ειδική διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου, ώστε να μην εισάγονται διακρίσεις μεταξύ των Προμηθευτών που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια.