Άρθρο 69

Ακυρωσία και ακυρότητα των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου.

Στο καταστατικό του ΔΕΣΦΑ προβλέπεται ότι οι διατάξεις του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 και των παραγράφων 5 ως 11 του άρθρου 35α, καθώς και των άρθρων 35β και 35γ του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, ισχύουν κατ’ αναλογική εφαρμογή για τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου.