Άρθρο 61 Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 18 και του άρθρου 72, κάθε επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ασκεί τις αρμοδιότητες, κατά περίπτωση, των άρθρων 77 ή 87 του παρόντος, με τα οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες του διαχειριστή του ΕΣΦΑ και των διαχειριστών των ΑΣΦΑ αντιστοίχως.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 64 ως και 71 και η παράγραφος 4 του άρθρου 72 εφαρμόζονται αποκλειστικά στον ΔΕΣΦΑ ΑΕ, ο οποίος συστάθηκε με το πδ 33/2007 (ΦΕΚ Α΄ 31) κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α’ 313), εκτός κι αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 62 για τους Διαχωρισμένους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Η διαχείριση του ΕΣΦΑ ανατίθεται με τον παρόντα νόμο στον ΔΕΣΦΑ ΑΕ, η δε άσκηση της δραστηριότητας του τελευταίου διέπεται από τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.Κάθε διάταξη που παραπέμπει ή αναφέρεται σε άδεια κυριότητας ή/και διαχείρισης του ΕΣΦΑ νοείται ως παραπομπή στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου. Με απόφαση της ΡΑΕ μπορεί να προβλέπονται ειδικότερες υποχρεώσεις του ΔΕΣΦΑ ΑΕ αναφορικά με τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 65 του παρόντος. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και να υποβάλει αίτημα πιστοποίησης στη ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73.

3. Από τις διατάξεις του παρόντος Τρίτου Μέρους, δύναται να χορηγούνται εξαιρέσεις για καθορισμένο χρονικό διάστημα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 36, ή παρεκκλίσεις υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 49 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ κατά τα ειδικώς οριζόμενα με το άρθρο 85.

4. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ τελεί πάντοτε υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του Δημοσίου. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών η οποία επάγεται τη μεταβολή στον δημόσιο έλεγχο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ συντελείται μόνο εφόσον διασφαλίζεται καταστατικά ότι η διοίκηση τής εταιρείας ασκείται κατά πλειοψηφία από μέλη που διορίζονται από το Δημόσιο ή/και ότι η λήψη μείζονος σημασίας αποφάσεων που ανάγονται στη διαχείριση του δικτύου γίνεται μόνον με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοσίου.