Άρθρο 40 Διάρθρωση της Γραμματείας

  1. Η Γραμματεία της ΡΑΕ διαρθρώνεται σε Διευθύνσειςκαι Γραφείο Προέδρου, του οποίου προΐσταται ο Πρόεδρος της Αρχής, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ.Για την υποστήριξη του έργου του Γραφείου Προέδρου διατηρούνται οι πέντε (5) θέσεις ειδικών συνεργατών, οι οποίες είχαν συσταθεί με το άρθρο 37 παρ. 2 του ν.3428/2005. Οι πέντε (5) ειδικοί συνεργάτεςεξομοιούνταιως προς το νομικό καθεστώς τουςπρος τους μετακλητούς δημοσίους υπαλλήλους, με εξαίρεση τα εργασιακά τους ζητήματα ως προς τα οποία εξομοιούνταιμε το λοιπό προσωπικό της Γραμματείας της ΡΑΕ. Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές γίνεται με απόφαση Προέδρου, ενώ μπορούν να καλύπτονται και από μέλη του προσωπικού των Διευθύνσεων της Γραμματείας της ΡΑΕ, τα οποία, στην περίπτωση αυτή, εξακολουθούν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νομικού καθεστώτος που διέπει τα μέλη της Γραμματείας της ΡΑΕ
  2. Οι αρμοδιότητες των επιμέρους Διευθύνσεων και του Γραφείου Προέδρου, καθώς και η κατανομή των θέσεων του προσωπικού καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ.
  3. Κάθε Διεύθυνση συγκροτείται από Τμήματα, στα οποία κατανέμεται το προσωπικό των Διευθύνσεων,σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης τηςΡΑΕ. Με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Προέδρου της, ή με απόφαση του Προέδρου της, εφόσον η σχετική αρμοδιότητα έχει μεταβιβασθεί σε αυτόν δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του παρόντος, καθορίζονται οι επιμέρους αρμοδιότητες των Τμημάτων και τοποθετούνται τα μέλη της Γραμματείας της ΡΑΕ κατά Διευθύνσεις και Τμήματα.
  4. Σε κάθε μια από τις Διευθύνσεις και σε κάθε ένα από τα Τμήματα της Γραμματείας της ΡΑΕορίζεται Προϊστάμενος, ο οποίος αναπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και των Τμημάτων, καθώς και οι Αναπληρωτές τους, επιλέγονται, με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Προέδρου της, για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές με όμοια απόφαση, μεταξύ των μελών της Γραμματείας της ΡΑΕ,τα οποία πληρούν τα κριτήρια που εξειδικεύονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ. Στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών προΐσταται Δικηγόρος της Αρχής με σχέση έμμισθης εντολής, διορισμένος στον Άρειο Πάγο, που επιλέγεται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Προέδρου της και αναπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ.
  5. Πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική δομή, τη διάρθρωση της ΡΑΕκαι τον ορισμό των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της.
  • 3 Ιουνίου 2011, 17:40 | μαραμενος κρινος

    το θεμα ειναι . .τα επιδοματα . .αυτο θελει να πει το αρθρο