Άρθρο 122 Διορισμός τρίτου Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος

1. Σε περίπτωση συστηματικής παραβίασης από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. των υποχρεώσεων που υπέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ιδίως σε περίπτωση κατ’ εξακολούθηση μεροληπτικής συμπεριφοράς προς όφελος της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης ΔΕΗ ΑΕ, η ΡΑΕ δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της που λαμβάνεται κατόπιν προηγούμενης ακρόασης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να διορίσει τρίτο πρόσωπο ως Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ο οποίος οργανώνεται και λειτουργεί ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος κατά τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2009/72 ΕΚ ιδίως το άρθρο 13 αυτής. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε διατηρεί την κυριότητα του ΕΣΜΗΕ. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει με την ίδια ως άνω απόφαση της ΡΑΕ να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο υποψήφιος διαχειριστής να συμμορφώνεται προς τις ακόλουθες απαιτήσεις

(α) της παραγράφου 1 του άρθρου 121

(β) ο υποψήφιος διαχειριστής να διαθέτει τους απαιτούμενους οικονομικούς, τεχνικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάμει του άρθρου 105 του παρόντος νόμου,

(γ) ο υποψήφιος διαχειριστής να συμμορφωθεί προς το 10ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος υπό την εποπτεία της ΡΑΕ·

(δ) Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε με την ιδιότητά του ως Κυρίου του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας να τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει από την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Για τον σκοπό αυτό, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υποχρεώνεται να παρέχει στη ΡΑΕ τα σχέδια συμφωνιών με τον υποψήφιο διαχειριστή και κάθε άλλη συναφή οντότητα, και

(ε) ο υποψήφιος διαχειριστής να είναι σε θέση να τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει από τον Κανονισμό (ΕΚ) 714/2009 συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.

3. Εφόσον ο υποψήφιος διαχειριστής πληροί τις προϋποθέσεις της αμέσως προηγούμενης παραγράφου 2 και του άρθρου 125 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται η διαδικασία πιστοποίησης είτε του άρθρου 124 του παρόντος νόμου και του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 είτε του άρθρου 125 του παρόντος νόμου.

4. Κάθε Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση και τη διαχείριση της πρόσβασης τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης τελών πρόσβασης, επιβαρύνσεων συμφόρησης, και πληρωμών στο πλαίσιο του μηχανισμού αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009, καθώς και για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Συστήματος και για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ικανότητας του συστήματος να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση, με προγραμματισμό επενδύσεων. Για την ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αδειοδότησης, την κατασκευή και την έναρξη λειτουργίας νέας υποδομής. Για τον σκοπό αυτό, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος ενεργεί ως διαχειριστής συστήματος μεταφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος νόμου. Ο Κύριος του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση και τη διαχείριση πρόσβασης τρίτων ούτε και για τον προγραμματισμό των επενδύσεων.

5. Σε περίπτωση διορισμού Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Κύριος του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας:

(α) συνεργάζεται με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος και συνδράμει στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, παρέχοντας ιδίως κάθε σχετική πληροφορία,

(β) χρηματοδοτεί τις επενδύσεις τις οποίες αποφασίζει ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος και εγκρίνει η ΡΑΕ ή συμφωνεί στη χρηματοδότησή τους από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τρίτο, συμπεριλαμβανομένου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος. Η μορφή χρηματοδότησης των ως άνω έργων εγκρίνεται από τη ΡΑΕ μετά από διαβούλευση με τον Κύριο και τους χρήστες του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος νόμου,

(γ) παρέχει τα εχέγγυα για την κάλυψη των ευθυνών που ανακύπτουν από τη χρήση των παγίων στοιχείων του Συστήματος, με εξαίρεση τις ευθύνες που προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων από μέρους του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος, και

(δ) παρέχει τα εχέγγυα για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των επεκτάσεων του Συστήματος, με εξαίρεση τις επενδύσεις για τις οποίες, σύμφωνα με το στοιχείο (β), συμφώνησε να χρηματοδοτηθούν από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος.

6. Η ΡΑΕ εποπτεύει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Κυρίου του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, και λαμβάνει κάθε σχετικό μέτρο σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη συμμόρφωση του Κυρίου προς τις υποχρεώσεις αυτές.

 • 5 Ιουνίου 2011, 18:32 | Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗ

  Σύμφωνα με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ (Άρθρο 9 παρ.8 και Άρθρο 13 παρ.1) το μοντέλο Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος (ΙSO), όπως και το μοντέλο Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (ΙΤΟ), είναι αρχική στρατηγική επιλογή του «κράτους μέλους» και όχι επιλογή που βασίζεται σε μια απλή αιτιολογημένη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής. Απαιτείται μάλιστα προηγούμενη διαβούλευση και έγκριση από την Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  Η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 122 του Νομοσχεδίου δεν προβλέπεται από την Οδηγία 2009/72/ΕΚ και αποτελεί υπερεξουσία που δίδεται στην ΡΑΕ η οποία με μια απλή απόφασή της μπορεί να αλλάξει το μοντέλο μεταφοράς από «Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς» σε «Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος» με τον ΑΔΜΗΕ να έχει στην περίπτωση αυτή μόνο την ιδιοκτησία και όχι τη διαχείριση του συστήματος μεταφοράς, μετατρέποντάς τον έτσι σε Ιδιοκτήτη του Συστήματος Μεταφοράς (Νομοσχέδιο, Άρθρο 123).
  Το άρθρο 13 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ που επικαλείται το Άρθρο 122 του Νομοσχεδίου αναφέρεται στην περίπτωση που από την αρχή επιλέγεται το μοντέλο ΙSO (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος) και όχι το μοντέλο ΙΤΟ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς) που αποτελεί την επιλογή αυτού του νομοσχεδίου και την προϋπόθεση πάνω στην οποία και δομείται.
  Οι θεσμοθετημένες από την Οδηγία περιπτώσεις που η ΡΑΕ μπορεί να επεμβαίνει και να κρίνει την παραβίαση ή μη των υποχρεώσεων του ΑΔΜΗΕ προσδιορίζονται σαφώς και είναι μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης (άρθρα 10 & 11 της Οδηγίας) και μέσω του προγράμματος συμμόρφωσης (άρθρο 21 της Οδηγίας).
  Κατόπιν των ανωτέρω πιστεύω ότι η, καθ’ υπέρβαση των προβλέψεων της οδηγίας, εκχωρούμενη εξουσία στη ΡΑΕ για αλλαγή του μοντέλου μεταφοράς από «Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς – ΙΤΟ» σε «Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος – ISO» πρέπει να απαλειφθεί και να υπόκειται στην αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας ή/και του κοινοβουλίου.

 • 4 Ιουνίου 2011, 10:02 | Γιώργος Χριστοφορίδης

  Σύμφωνα με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ (Άρθρο 9 παρ.8 και Άρθρο 13 παρ.1) το μοντέλο Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος (ΙSO), όπως και το μοντέλο Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (ΙΤΟ), είναι αρχική στρατηγική επιλογή του «κράτους μέλους» και όχι επιλογή που βασίζεται σε μια αιτιολογημένη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής και μάλιστα χωρίς προηγούμενη διαβούλευση και έγκριση από την Κυβέρνηση και την Ευρωπαική Επιτροπή. H ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 122, θα μπορεί με μια απόφασή της να αλλάξει το μοντέλο μεταφοράς από «Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς» (απόφαση «κράτους μέλους») σε «Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος» με τον ΑΔΜΗΕ να έχει στην περίπτωση αυτή μόνο την ιδιοκτησία και όχι τη διαχείριση του συστήματος μεταφοράς, μετατρέποντάς τον έτσι σε Ιδιοκτήτη του Συστήματος Μεταφοράς (Νομοσχέδιο, Άρθρο 123). Μπορεί η Ρυθμιστική Αρχή με απόφασή της να αλλάξει απόφαση του «κράτους μέλους» χωρίς την έγκρισή του;

  Οι θεσμοθετημένες από την Οδηγία περιπτώσεις που η ΡΑΕ μπορεί να επεμβαίνει και να κρίνει την παραβίαση ή μη των υποχρεώσεων του ΑΔΜΗΕ είναι μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης (άρθρα 10,11 της Οδηγίας) και μέσω του προγράμματος συμμόρφωσης (άρθρο 21 της Οδηγίας). Η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 122 του Νομοσχεδίου δεν προβλέπεται από την Οδηγία 2009/72/ΕΚ. Το άρθρο 13 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ που επικαλείται το Άρθρο 122 του Νομοσχεδίου αναφέρεται στην περίπτωση που από την αρχή επιλέγεται από το «κράτος μέλος» το μοντέλο ΙSO (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος) και όχι το μοντέλο ΙΤΟ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς) που αποτελεί την επιλογή αυτού του νομοσχεδίου και την προυπόθεση πάνω στην οποία και δομείται.

  Δεν υπάρχει πρόβλεψη για το προσωπικό του ΑΔΜΗΕ στην περίπτωση που η ΡΑΕ κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής που της παρέχει το Νομοσχέδιο. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό όλες σχεδόν οι δραστηριότητες του ΑΔΜΗΕ μεταβιβάζονται στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή που διορίζει η ΡΑΕ. Το προσωπικό επίσης μεταβιβάζεται στον νέο Διαχειριστή; Με τί συνθήκες; Δεν υπάρχει εδώ καμιά πρόνοια για το προσωπικό.

 • 3 Ιουνίου 2011, 12:00 | Σ.Ε.Δ ( ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΗΕ)

  Προσθήκη στο Άρθρο 122,παρ.1,περ.(β)

  (β)ο υποψήφιος διαχειριστής να διαθέτει τους απαιτούμενους οικονομικούς, τεχνικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάμει του άρθρου 105 του παρόντος νόμου. Ειδικότερα, η στελέχωση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος, θα γίνει από το προσωπικό ΑΣΕΠ της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., κατόπιν συμφωνίας των εργαζομένων αυτών για τη μεταφορά ή τη διάθεσή τους από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ή Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.

 • 20 Μαΐου 2011, 13:13 | ΑΠ

  ΔΕΣ ΑΡΘΡ.62, νομίζω δίνει λύση στο ότι δεν μπορεί να είναι κανενός Θυγατρική ή συνδεδεμένη ο Ανεξάρτητος διαχειριστής. Τώρα για το ποιος και με ποιες προυποθέσεις θα είναι ο Ανεξάρτητος διαχειριστής και εγώ δεν μπορώ α καταλήξω

 • 20 Μαΐου 2011, 06:11 | Kostas A.

  Με αυτό το νομοσχέδιο θέλετε να έχετε ένα ανεξάρτητο διαχειριστή του δικτύου. Και πάτε και δημιουργείτε μια θυγατρική της ΔΕΗ (που ειναι παραγωγός και σκοπεύετε να την πουλήσετε) σαν διαχειριστή. Και στην συνέχεια λέτε ότι αν η ΑΔΜΗΕ δεν κάνει καλά την δουλειά της θα μπορεί να δημιουργηθεί νέος διαχειριστής. Και σε αυτή την περίπτωση η ΑΔΜΗΕ τι θα γίνει? Και ποιος θα μπορεί να είναι νέος διαχειριστής? Ποιες είναι οι προυποθέσεις για να γίνει κάποιος ο νέος διαχειριστής? Γιατί δεν κρατάτε τον διαχειριστή και ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς κάτω από τον δημόσιο έλεγχο ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η η ίση μεταχείριση των παραγωγών?
  Πως είναι δυνατόν σε περίπτωση που πουλήσετε την ΔΕΗ σε ιδιώτη, ο ιδιώτης αυτός να είναι ανεξάρτητος διαχειριστής μια και η ΑΔΜΗΕ θα του ανήκει στην ουσία?
  Επιτέλους γιατί στην Ελλάδα έχουμε κάνει ταμπού το δημόσιο. Δεν μπορούμε αξιοκρατικά να έχουμε μια εταιρεία που να διασφαλίζει κάποιους κανόνες έτσι ώστε κάποιες εταιρείες ιδιωτικες να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους έλληνες πολίτες?