Άρθρο 19 Πιστοποίηση Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς

 1. Η Ρ.Α.Ε. αποφασίζει σχετικά με την πιστοποίηση επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανόμενων αιτημάτων που προέρχονται από πρόσωπα από τρίτη χώρα, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου … του παρόντος νόμου, προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές να οριστούν ως διαχειριστές συστήματος μεταφοράς.
 2. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την από μέρους τωνδιαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς ενέργειας διαρκή συμμόρφωση προς τα κριτήριατου ΚεφαλαίουΒτου ΤρίτουΜέρους και των Κεφαλαίων Β και Γ του Τέταρτου Μέρους του παρόντος και για το λόγο αυτό, τηρώντας την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, δύναται να ζητά οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχείο από τους διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράςενέργειας και τις επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειαςενέργειας.
 3. Η ΡΑΕ δύναται να εκκινεί οποτεδήποτε διαδικασία ελέγχου της πλήρωσης των κριτηρίων πιστοποίησης και ιδίως:

  (α) ύστερα από γνωστοποίηση του διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς ενέργειας σχεδιαζόμενης συναλλαγής που ενδεχομένως να καθιστά αναγκαία την επανεκτίμηση της πλήρωσης των κριτηρίων, κατά περίπτωση, του Κεφαλαίου Β του Τρίτου Μέρους και των Κεφαλαίων Β και Γ του Τέταρτου Μέρους του παρόντος νόμου,

  (β) με δική της πρωτοβουλία, όταν περιέλθει σε γνώση της ότι σχεδιαζόμενη αλλαγή στον Έλεγχο ή στον τρόπο λήψης αποφάσεων των κυρίων ή των διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς ενέργειας ενδέχεται να καταλήξει σε παράβαση των άρθρων62ή 121 του παρόντος νόμου

  (γ) όταν διαπιστώνει ότι έχει ήδη συντελεστεί παράβαση του άρθρου62 ή του άρθρου121του παρόντος νόμου

  (δ) ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.