Άρθρο 106 Δημιουργία νέου δυναμικού παραγωγής μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών

1. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ συνάπτει, χάριν ασφάλειας εφοδιασμού, συμβάσεις ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Με τις συμβάσεις ισχύος παραγωγής ο παραγωγός υποχρεούται έναντι ανταλλάγματος να παρέχει σε μελλοντικό χρόνο διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ισχύος νέων μονάδων παραγωγής για ορισμένο μέγεθος ισχύος και για ορισμένο χρονικό διάστημα.

2. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ συνάπτει, χάριν ασφάλειας εφοδιασμού, συμβάσεις διαχείρισης της ζήτησης και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.

3. Οι συμβάσεις των παραγράφων 1 και 2 είναι δυνατές μόνο εάν το, μέσω αδειοδοτικής διαδικασίας δυναμικό παραγωγής, τα μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας και διαχείρισης της ζήτησης δεν διασφαλίζουν την επάρκεια εφοδιασμού.

4. Το συνολικό μέγεθος ισχύος των συμβάσεων των παραγράφων 1 και 2 καθορίζεται κατόπιν ειδικής μελέτης σχετικά με την επάρκεια ηλεκτρικής ισχύος και τα επαρκή περιθώρια εφεδρείας ισχύος, η οποία εκπονείται κάθε φορά από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο 10ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του συστήματος καθώς και τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ.

5. Η επιλογή του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό, η διαγωνιστική διαδικασία, και ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, στα οποία είναι δυνατό να περιλαμβάνονται κριτήρια για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση τεχνολογιών που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, το μέγιστο και ελάχιστο των προσφορών, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης με τον Διαχειριστή, ο τρόπος ανάκτησης του σχετικού κόστους του Διαχειριστή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια με απόφαση της ΡΑΕ και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

6. Η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση εγκατεστημένη στο έδαφος κράτους μέλους, κατά τρόπον ώστε να έχει στη διάθεσή της επαρκή χρόνο για την υποβολή προσφοράς. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αμεροληψίας, η πρόσκληση περιέχει λεπτομερή περιγραφή των προδιαγραφών της διαδικασίας που ακολουθούν οι προσφέροντες, εξαντλητικό κατάλογο των κριτηρίων που διέπουν την επιλογή των υποψηφίων, καθώς και της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων πιθανών κινήτρων ή επιδοτήσεων που προβλέπονται στην πρόσκληση.

Στη διαγωνιστική διαδικασία δύνανται να συμμετέχουν και υφισταμένες μονάδες παραγωγής, οι οποίες υποβάλλουν μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ως προς την ικανότητά τους να ικανοποιούν τους όρους της πρόσκλησης, υπό την προϋπόθεση ότι δύνανται να καλύψουν απαιτήσεις για πρόσθετο δυναμικό κατά την παράγραφο 4.