Άρθρο 143 Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

1. Η δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή έχουν νομίμως εξαιρεθεί από την υποχρέωση αυτή.

2. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων για τις άδειες παραγωγής από Α.Π.Ε., η άδεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στον Κανονισμό Αδειών, που θεσπίζεται από τη ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Ο Κανονισμός Αδειών του άρθρου 146, ως προς τη χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εξειδικεύει τα κριτήρια αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

(α) την εν γένει ασφάλεια του συστήματος ηλεκτρικής ενεργείας, των εγκαταστάσεων και του σχετικού εξοπλισμού

(β) την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας

(γ) την προστασία του περιβάλλοντος

(δ) την εξασφάλιση ή τη δυνατότητα εξασφάλισης του δικαιώματος χρήσης της θέσης εγκατάστασης του έργου

(ε) τη χρήση δημόσιων εκτάσεων·

(στ) την ενεργειακή αποδοτικότητα

(ζ) τη φύση των πρωτογενών πηγών

(η) Τη δυνατότητα του αιτούντος ή των μετόχων ή εταίρων του να υλοποιήσει το έργο με βάση την επιστημονική και τεχνική επάρκεια του και τη δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης

(θ) τη συμμόρφωση προς τα μέτρα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και την προστασία του καταναλωτή

(ι) τη συνεισφορά της δυναμικότητας παραγωγής στην επίτευξη του συνολικού στόχου της Κοινότητας για μερίδιο 20% της ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020 όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές και

(ια) τη συνεισφορά της δυναμικότητας παραγωγής στη μείωση των εκπομπών.

4. Η άδεια πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

(α) Το πρόσωπο στο οποίο χορηγείται το δικαίωμα.

(β) Το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής για τον οποίον χορηγείται η άδεια, τον τόπο εγκατάστασής του, το δυναμικό παραγωγής και τη χρησιμοποιούμενη καύσιμη ύλη.

5. Κατά τη διαδικασία χορήγησης αδειών παραγωγής, καθώς και για τη διερεύνηση οποιουδήποτε ζητήματος που τυχόν ανακύπτει και σχετίζεται με υφιστάμενες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η ΡΑΕ δύναται να συλλέγει και να αξιολογεί τεχνικά, οικονομικά, λογιστικά, εμπορικά και άλλα συναφή στοιχεία των ενδιαφερομένων, αλλά και στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση της από πάσης φύσεως δημόσιες αρχές. Για τον σκοπό αυτό, δύναται να αιτείται τη συνδρομή κάθε αρμόδιας αρχής, η οποία υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ τα σχετικά δεδομένα ή να γνωμοδοτήσει επί του ζητήματος που τέθηκε υπόψη της εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή του εν λόγω αιτήματος της ΡΑΕ Η ανωτέρω προθεσμία απάντησης του εν λόγω φορέα δύναται να παραταθεί, μετά από συναίνεση της ΡΑΕ, για διάστημα όχι μεγαλύτερο συνολικά των έξι (6) μηνών.

6. Η ΡΑΕ, κατά τη χορήγηση αδειών παραγωγής, δύναται να θέτει, κατά περίπτωση ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, προς διασφάλιση της πλήρωσης των κριτηρίων αξιολόγησης.

7. Η ΡΑΕ, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται για χορήγηση αδειών παραγωγής, διασφαλίζει την τήρηση των όρων του ελεύθερου ανταγωνισμού, περιλαμβανομένων και ζητημάτων δεσπόζουσας επιρροής στην αγορά, θέτοντας για το σκοπό αυτό ειδικούς αντισταθμιστικούς όρους ή περιορισμούς στις χορηγούμενες άδειες και λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο ρυθμιστικό μέτρο.

8. Η άδεια επιτρέπεται να επεκτείνεται, αν αυξηθεί το δυναμικό παραγωγής ή να τροποποιείται, αν αλλάζουν τα υπόλοιπα στοιχεία της.

9. Η χορήγηση άδειας παραγωγής δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.

10. Η άδεια παραγωγής για υδροηλεκτρικά έργα χορηγείται μόνο εφόσον αυτά εντάσσονται σε ολοκληρωμένο σχεδιασμό ανάπτυξης και ενεργειακής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της οικείας υδρολογικής λεκάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1739/1987 (ΦΕΚ 201 Α`/1987), όπως ισχύει.

11. Εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής άδειας παραγωγής:

(α) μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ισχύος μέχρι 20 KW

(β) εφεδρικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, ανεξάρτητα από την ισχύ τους, οι οποίοι λειτουργούν μόνο σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή περιορισμών του Συστήματος ή του Δικτύου. Αν οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους, απαιτείται άδεια παραγωγής.

(γ) σταθμοί ισχύος μέχρι 2MW που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς με σκοπούς αποκλειστικά εκπαιδευτικούς ή πειραματικούς.

(δ) σταθμοί που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) για λόγους πιστοποίησης ή μετρήσεων και για όσο χρονικό διάστημα διεξάγονται μετρήσεις ή διενεργείται πιστοποίηση.

12. Με απόφαση της ΡΑΕ, δημιουργείται μητρώο εξαιρέσεων στο οποίο καταγράφονται οι περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων εξαίρεσης. Στον Κανονισμό Αδειών εξειδικεύεται η διαδικασία διαπίστωσης της συνδρομής των ως άνω προϋποθέσεων.

  • 5 Ιουνίου 2011, 09:18 | ΕΛΕΤΑΕΝ

    Παρά την επιφύλαξη της παρ. 1 που εξαιρεί τις Α.Π.Ε. από τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου για τη χορήγηση της άδειας παραγωγής, προκαλεί απορία η εισαγωγή διατυπώσεων η ερμηνεία και εφαρμογή των οποίων προκαλούν ήδη προβλήματα στην ανάπτυξη και καθιστούν τις επενδύσεις αντικείμενο εκβιασμού. Η άδεια παραγωγής είναι μια άδεια σκοπιμότητας και δεν μπορεί να ενσωματώσει στοιχεία που εξετάζονται σε άλλα στάδια της διαδικασίας από τις αρμόδιες αρχές. Τα στοιχεία (δ) και (ε) πρέπει να διαγραφούν και φυσικά ανάλογη τροποποίηση πρέπει να γίνει στο ν.3468/2006.