Άρθρο 134 Νομικός και λειτουργικός διαχωρισμός της δραστηριότητας Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Εντός οκτώ (8) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου η ΔΕΗ ΑΕ υποχρεούται να προβεί στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας της διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις λοιπές δραστηριότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησής της, με την εισφορά του κλάδου της Διανομής στη θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).

2. Η απόσχιση του ως άνω κλάδου πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος νόμου, των άρθρων 68 έως 79 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993 με αναλογική εφαρμογή των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 109 του παρόντος νόμου. Για τους σκοπούς του παρόντος ως Κλάδος Διανομής νοείται η ομώνυμη αυτόνομη οργανωμένη λειτουργική μονάδα Γενική Διεύθυνση Διανομής της ΔΕΗ ΑΕ μαζί με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών της ΔΕΗ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε. και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ως άνω Μονάδων, με εξαίρεση τα ακίνητα και τα πάγια στοιχεία του Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

3. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.υποκαθίσταται, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο, περιλαμβανομένων και αυτών που αφορούν τόσο το προσωπικό που συνταξιοδοτήθηκε προ της 31.12.2011 και απασχολούνταν στη δραστηριότητα του Κλάδου Διανομής όσο και το μεταφερόμενο κατά το άρθρο 136 του παρόντος νόμου προσωπικό, και απολαμβάνει των φορολογικών προνομίων και ατελειών που είχαν θεσπιστεί υπέρ της ΔΕΗ ΑΕ. Η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και από την ημερομηνία της καταχώρισης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η ΔΕΗ Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, ως προς τις οποίες υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω ο ΔΕΔΔΗΕ. Ομοίως Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.απαλλάσσεται και από υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώματα που τυχόν είναι αμεταβίβαστα, με νόμο ή σύμβαση, ή αφορούν τα πάγια των δικτύων που παραμένουν στην κυριότητα της ΔΕΗ ΑΕ. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε. που αφορά το κλάδο και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται συνέπεια της απόσχισης στον ΔΕΔΔΗΕ προς όφελος ή βάρος αυτού.

4. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από τον ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους του.

5. Κάθε μορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και παραχωρήσεις που έχουν χορηγηθεί στη ΔΕΗ ΑΕ, σχετικά με τον εισφερόμενο κλάδο της Διανομής, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον ΔΕΔΔΗΕ. Όσον αφορά την ασφάλιση των οχημάτων του ΔΕΔΔΗΕ, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Π.Δ.764/1978 .

6. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.αυξάνεται λόγω της απορρόφησης, κατά το ποσό της λογιστικής αξίας του ως άνω εισφερόμενου κλάδου της ΔΕΗ ΑΕ.Με την ολοκλήρωση της απορρόφησης του κλάδου θα εκδοθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ νέες μετοχές που θα παραδοθούν στην εισφέρουσα τον κλάδο ΔΕΗ ΑΕ. Οι μετοχές αυτές παρέχουν στη ΔΕΗ ΑΕ το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας εταιρείας. Για την αύξηση κεφαλαίου αυτή δεν οφείλεται Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου ούτε εισφορά υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

7. Αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων της εισφέρουσας και της απορροφώσας εταιρείας που έχουν ήδη ληφθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου προς το σκοπό της συμμόρφωσης της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ με τις υποχρεώσεις διαχωρισμού της δραστηριότητας διανομής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου.

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 1468/1950 (ΦΕΚ 169 Α΄), της παραγράφου 1 του άρθρου 36 και του άρθρου 37 του β.δ. της 28ης Ιανουαρίου 1951 (ΦΕΚ 35 Α΄), των άρθρων 12, 13 και 14 του α.ν. 1672/1951 (ΦΕΚ 36 Α΄) και των άρθρων του Ν. 4483/1965 (ΦΕΚ 118 Α΄), όπως ισχύουν, καθώς και τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού φορολογικά, δικονομικά ή άλλα προνόμια ή δικαιώματα απαλλοτριώσεως ακινήτων, συστάσεως δουλειών, χρήσεως οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, διέλευσης γραμμών ή καλωδίων ή διανοίξεως υπόγειων σηράγγων ή εκτελέσεως υπέργειων ή υπόγειων εργασιών, τοποθέτησης στύλων, εγκατάστασης υποσταθμών, που είναι αναγκαίες για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, εκμετάλλευση, ανάπτυξη και διατήρηση της λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και εν γένει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και παροχή υπηρεσιών ή άσκηση δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..