Άρθρο 137 Άδεια Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής

1. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.υποχρεούται, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 134 του παρόντος νόμου, να λάβει Άδεια Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, η οποία καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκτασή του.

2. Η άδεια χορηγείται από τη ΡΑΕ και με αυτήν καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(α) οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Διαχειριστή του Δικτύου σχετικά με την παραχώρηση της διαχείρισης του Δικτύου σε αυτόν, καθώς και οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες του Διαχειριστή του Δικτύου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έναντι του Κυρίου του Δικτύου

(β) οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας διαχείρισης του Δικτύου,

(γ) οι όροι, οι προϋποθέσεις καθώς και τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας, του λειτουργικού διαχωρισμού, της αμερόληπτης και μη διακριτικής συμπεριφοράς του Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος.