Άρθρο 132 Συμβουλευτική Επιτροπή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της ΛΑΓΗΕ ΑΕ

1. Στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συνίσταται Συμβουλευτική Επιτροπή χρηστών του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με σκοπό τη κατοχύρωση της διαφάνειας στο πλαίσιο της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς. Για το λόγο αυτό, η Συμβουλευτική Επιτροπή παρακολουθεί σε μακροπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο επίπεδο τους εν λόγω τομείς καθώς και την παροχή υπηρεσιών του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ προς τους χρήστες αυτού.

2. Με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από την υποβολή της γνώμης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, καθορίζεται η διαδικασία σύστασης και σύνθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο τρόπος λειτουργίας της, η διαδικασία επιλογής των μελών της , καθώς και η πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία της αγοράς και τη διαχείριση του Συστήματος Μεταφοράς.

3. Η Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει στη ΡΑΕ, στους Διαχειριστές του Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής και στο Λειτουργό της Αγοράς τακτικές εκθέσεις καθώς και προτάσεις για τη λήψη νέων μέτρων ή τη τροποποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος εκδοθείσας νομοθεσίας, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και των σχετικών Εγχειριδίων.

4. Η Συμβουλευτική Επιτροπή, αποτελείται από κατ΄ ελάχιστον δέκα (10) πρόσωπα, στα οποία μετέχουν εκπρόσωποι από τον Διαχειριστή του Συστήματος, τον Διαχειριστή του Δικτύου, τον Λειτουργό της Αγοράς, ενώσεις χρηστών του Συστήματος και του Δικτύου, καθώς και ενώσεις συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, μπορεί να συνιστά ομάδες εργασίας με εξειδικευμένο αντικείμενο, στις οποίες είναι δυνατό να συμμετέχουν και πρόσωπα πέραν των ανωτέρω.

5. Στην Συμβουλευτική Επιτροπή και ειδικά για θέματα διαχείρισης της υδροηλεκτρικής παραγωγής και των ταμιευτήρων, συμμετέχουν και τα όργανα που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των υδάτων, κατά τις διατάξεις του ν.3199/2003 (ΦΕΚ Α 280).

  • 3 Ιουνίου 2011, 10:05 | Ευστάθιος Παπαδοόπουλος

    Στο άρθρο 132 προβλέπεται η ύπαρξη συμβουλευτικής επιτροπής (για ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ)χωρίς να αντίστοιχη απαίτηση από την Οδηγία 72/2009. Από την περιγραφόμενη οργάνωση δεν απορρέει πώς θα προκύπτει η τελική άποψη της εν λόγω επιτροπής και αν η άποψή της θα είναι δεσμευτική. Κρίνεται ότι ο προβλεπόμενος μηχανισμός των διαβουλεύσεων είναι πιο απλός και επαρκής και ότι η ύπαρξη της συμβουλευτικής επιτροπής θα περιπλέξει τις διαδικασίες. Κανένας δεν εμποδίζει τη ΡΑΕ να οργανώνει ομάδες εργασίας για τα θέματα της αγοράς και να χρηματοδοτεί έρευνες.

    Προτείνεται να καταργηθεί η ύπαρξη της συμβουλευτικής επιτροπής.