Άρθρο 47 Δικαιώματα Επιλεγόντων Πελατών

1. Οι Επιλέγοντες Πελάτες έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή. Όλοι οι ΕπιλέγοντεςΠελάτες ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται στην Υψηλή και Μέση Τάση και οι μεγάλοι μη οικιακοί Επιλέγοντες Πελάτες Φυσικού Αερίου, δύναται να προμηθεύονται ενέργεια, ταυτοχρόνως, από περισσότερους του ενός Προμηθευτές. Η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στον πελάτη.

2. Η Προμήθεια επιτρέπεται μόνο μετά από σύναψη Σύμβασης Προμήθειας μεταξύ Προμηθευτή και πελάτη. Η Σύμβαση Προμήθειας συνάπτεται κατόπιν προσφοράς Προμήθειας, την οποία καταρτίζει και υποβάλλει ο Προμηθευτής στον πελάτη κατόπιν αίτησής του.Οι γενικοί και ειδικοί όροι της Σύμβασης Προμήθειας πρέπει να είναι συμβατοί με τις αρχές της καλής πίστης και τήρησης των συναλλακτικών ηθών, και να καθίστανται εν γνώσει του πελάτη πριν από τη σύναψη της Σύμβασης Προμήθειας.

3. Ο Οικιακός Πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση Προμήθειας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών, αν δεν συμφωνήθηκε μεγαλύτερη προθεσμία, αν ο Προμηθευτής δεν παρέδωσε στον πελάτη τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ , β’, γ’ και ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 48, όπως αυτά εξειδικεύονται με τους Κώδικες Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.

  • 3 Ιουνίου 2011, 12:07 | ΔΕΠΑ Α.Ε.

    Στην παράγραφο 1 του άρθρου και όσον αφορά τη δυνατότητα επιλογής προμηθευτή, θα πρέπει ρητά να προυποτίθεται η τήρηση των συμβατικών όρων από τον πελάτη, αντανακλώντας αντίστοιχη διάταξη της Ευρωπαικής Οδηγίας.