Άρθρο 44

Το προσωπικό της Γραμματείας της ΡΑΕ υπέχει τις υποχρεώσεις εχεμύθειας και προστασίας του επιχειρηματικού ή και άλλων απορρήτων, που υπέχουν και τα μέλη της ΡΑΕ κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Επιτρέπεται στα μέλη της Γραμματείας της ΡΑΕ να αναλαμβάνουν διδακτικά καθήκοντα ή να απασχολούνται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, άλλες ρυθμιστικές Αρχές ή φορείς ή ιδρύματα που παρέχουν εκπαίδευση ή υπηρεσίες σε στελέχη ρυθμιστικών Αρχών.Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Γραμματείας της ΡΑΕ απαγορεύεται να κατέχουν θέση εταίρου, μετόχου, μέλους διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστή, υπαλλήλου, τεχνικού ή άλλου συμβούλου ή μελετητή σε επιχείρηση, η οποία εποπτεύεται άμεσα ή έμμεσα από τη ΡΑΕ.

  • 5 Ιουνίου 2011, 00:07 | Κατερίνα Η.

    Πώς μπορεί να είναι αποκλειστικής απασχόλησης το προσωπικό της ΡΑΕ και να απασχολούνται σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και διεθνείς οργανισμούς; Δεν αποτελεί αυτό πολυθεσία;