Άρθρο 54

Ενιαία σημεία επαφής για την παροχή κάθε αναγκαίας πληροφορίας που αφορά στα δικαιώματα των καταναλωτών, καθώς και τους τρόπους προσφυγής τους σε περίπτωση διαφοράς, στο πλαίσιο της σχετικής ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας, είναι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της επικράτειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος παροχής της πληροφόρησης αυτής και τα απαιτούμενα έντυπα που θα διατίθενται για την διευκόλυνσή της.

  • Στο άρθρο 54, ορίζονται ως «Ενιαία σημεία επαφής για την παροχή κάθε αναγκαίας πληροφορίας που αφορά στα δικαιώματα των καταναλωτών, καθώς και τουςτρόπους προσφυγής τους σε περίπτωση διαφοράς» τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της Επικράτειας.
    Η ΕΚΠΟΙΖΩ θεωρεί ότι η ανάθεση αυτού του έργου στα ΚΕΠ αποδυναμώνει το πνεύμα της Οδηγίας 2009/72 και καθιστά την πληροφόρηση του καταναλωτή μια τυπική διαδικασία, η οποία αδυνατεί να ενημερώσει ουσιαστικά τον καταναλωτή. Η παροχή πληροφόρησης στους καταναλωτές στα εξειδικευμένα, καινοφανή και αρκετά περίπλοκα θέματα ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να γίνεται από γνώστες του θέματος αλλά και της νομοθεσίας προστασίας καταναλωτή. Προτείνεται το έργο αυτό να το αναλάβει η ΡΑΕ ή η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ή ο Συνήγορος του Καταναλωτή