Άρθρο 133 Κυριότητα του Δικτύου Διανομής

1. Η κυριότητα του Δικτύου Διανομής ανήκει αποκλειστικά στη ΔΕΗ ΑΕ. Για το σκοπό αυτό, με τις διατάξεις του παρόντος χορηγείται στη ΔΕΗ ΑΕ Άδεια Αποκλειστικότητας της Κυριότητας του Δικτύου. Η άδεια αυτή καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκταση του Δικτύου.

2. Οι όροι και περιορισμοί της άδειας της παραγράφου 1 καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ Με την άδεια αυτή εξειδικεύονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Κυρίου του Δικτύου Διανομής, σε σχέση ιδίως με τα ακόλουθα:

(α) την παραχώρηση της διαχείρισης του Δικτύου στον Διαχειριστή του Δικτύου,

(β) το ρόλο και τις ευθύνες του έναντι του Διαχειριστή του Δικτύου, όσον αφορά στην άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται σε αυτόν με τις διατάξεις του παρόντος,

(γ) τη διασφάλιση του λογιστικού και του λειτουργικού διαχωρισμού των σχετικών με την κυριότητα του Δικτύου δραστηριοτήτων της ΔΕΗ ΑΕ, από τις λοιπές δραστηριότητες που ασκεί αυτή στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

3. Η ΔΕΗ ΑΕ, ως Κύριος του Δικτύου Διανομής, υποχρεούται ιδίως να διασφαλίζει τη διάθεση των οικονομικών και κάθε άλλης φύσης πόρων που απαιτούνται από την πλευρά της υπό την παραπάνω ιδιότητα, όπως αυτοί καθορίζονται ειδικότερα με την απόφαση της παραγράφου 2, για την απρόσκοπτη υλοποίηση της ανάπτυξης του Δικτύου σύμφωνα με τον προγραμματισμό που εκπονεί ο Διαχειριστής του Δικτύου.

  • 3 Ιουνίου 2011, 13:55 | Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών

    άρθρο 133 παρ. 3 : Δεν διασφαλίζεται ο τρόπος επιβολής προς τη ΔΕΗ ΑΕ αφού η ΔΕΗ ΑΕ έχει δικαίωμα προστασίας, το οποίο, μάλιστα, δεν περιγράφεται από τον παρόντα νόμο. Θα έπρεπε, γενικότερα, βασικά στοιχεία της Άδειας Αποκλειστικότητας και Κυριότητας (όπως αυτό) να ορίζονται από το νόμο και όχι απόφαση της ΡΑΕ. Ο μηχανισμός που αφορά την εφαρμογή του 3-7ετούς προγράμματος (άρθρο 139 παρ.2 (η) ) δεν παρέχει πλήρη προστασία, γιατί έχει χαρακτήρα αμυντικό