Άρθρο 118 Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και ΥπεύθυνοςΣυμμόρφωσης

1. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα συμμόρφωσης στο οποίο αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αποκλείεται η διακριτική συμπεριφορά και να διασφαλίζεται η κατάλληλη παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς το εν λόγω πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα συμμόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των υπαλλήλων του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Το πρόγραμμα αυτό υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ Υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, όπως αυτές προσδιορίζονται με το άρθρο 22 του παρόντος νόμου, η συμμόρφωση προς το πρόγραμμα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του υπεύθυνου συμμόρφωσης.

2. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης διορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη της έγκρισης της ΡΑΕ Η ΡΑΕ δύναται να αρνηθεί την έγκριση του υπεύθυνου συμμόρφωσης μόνο για λόγους έλλειψης ανεξαρτησίας ή επαγγελματικής επάρκειας. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Οι παράγραφοι 2 ως 9 του άρθρου 116 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και για τον υπεύθυνο συμμόρφωσης.

3. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για:

(α) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος συμμόρφωσης,

(β) την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης στην οποία καθορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την εκτέλεση του προγράμματος συμμόρφωσης και την υποβολή της στη ΡΑΕ,

(γ) την υποβολή έκθεσης στο Εποπτικό Συμβούλιο και την έκδοση συστάσεων σχετικά με το πρόγραμμα συμμόρφωσης και την εκτέλεσή του,

(δ) την κοινοποίηση προς τη ΡΑΕ κάθε ουσιαστικής παράβασης ως προς την εφαρμογή του προγράμματος συμμόρφωσης, και

(ε) την υποβολή έκθεσης στη ΡΑΕ για όλες τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της ΔΕΗ και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

4. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει στη ΡΑΕ τις αποφάσεις που προτείνονται σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα ή με μεμονωμένες επενδύσεις στο Σύστημα. Καταληκτική ημερομηνία τούτου είναι η ημερομηνία υποβολής του προγράμματος από το διοικητικό συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο Εποπτικό Συμβούλιο.

5. Εάν η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση της ΔΕΗ ΑΕ, στη γενική συνέλευση ή με την ψηφοφορία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου που έχει διορίσει έχει εμποδίσει τη λήψη απόφασης για την παρεμπόδιση ή την καθυστέρηση των επενδύσεων που βάσει του 10ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας επρόκειτο να εκτελεστούν μέσα στα επόμενα τρία (3) χρόνια, ο υπεύθυνος συμμόρφωσης το αναφέρει στη ΡΑΕ, η οποία στη συνέχεια ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 119 του παρόντος νόμου.

6. Οι όροι που διέπουν την εντολή ή οι όροι απασχόλησης του Υπευθύνου Συμμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της διάρκειας της εντολής του, υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, οι ως άνω όροι εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία του υπευθύνου συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής όλων των πόρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Κατά τη διάρκεια της εντολής του, ο υπεύθυνος συμμόρφωσης δεν επιτρέπεται να κατέχει άλλη επαγγελματική θέση, ευθύνη ή συμφέρον, άμεσα ή έμμεσα, στην κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση της ΔΕΗ ΑΕ ή σε οποιοδήποτε τμήμα της ή στους ελέγχοντες μετόχους της.

7. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει τακτικά έκθεση, προφορικά ή γραπτά, προς τη ΡΑΕ και έχει το δικαίωμα να υποβάλει τακτικά έκθεση, προφορικά ή γραπτά, στο Εποπτικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει εγγράφως στη ΡΑΕ μέχρι και την 31 Μαρτίου έκαστου έτους, ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του προγράμματος συμμόρφωσης. η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της στη ΡΑΕ Με βάση τις εκθέσεις του Υπευθύνου Συμμόρφωσης, η ΡΑΕ αξιολογεί κάθε έτος την ανεξαρτησία της ΑΔΜΗΕ Α.Ε και μπορεί με απόφασή της να επιβάλλει την τροποποίηση του Προγράμματος Συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η αμεροληψία της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, υποδεικνύοντας για το σκοπό αυτό τα κατάλληλα μέτρα. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της ΡΑΕ και να υποβάλλει προς έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, νέο πρόγραμμα συμμόρφωσης εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος συμμόρφωσης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε μέχρι και την 30η Απριλίου έκαστου έτους.

8. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις που εξετάζουν τα ακόλουθα θέματα:

(α) τους όρους πρόσβασης στο Σύστημα, όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 714/2009, ειδικότερα όσον αφορά τα τιμολόγια, τις υπηρεσίες πρόσβασης τρίτων, την κατανομή δυναμικού και τη διαχείριση της συμφόρησης, τη διαφάνεια, την εξισορρόπηση και τις δευτερογενείς αγορές,

(β) έργα που αναλαμβάνονται για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων διασύνδεσης και σύνδεσης,

(γ) αγορές ή πωλήσεις ενεργείας απαραίτητες για τη λειτουργία του Συστήματος,

9. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ως προς τις διατάξεις του άρθρου 127 του παρόντος νόμου.

10. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδομένα και στα γραφεία του ΑΔΕΣΗΕ, καθώς και σε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

11. Με την εκ των προτέρων έγκριση της ΡΑΕ, το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να παύσει τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. Μετά από αίτηση της ΡΑΕ το Εποπτικό Συμβούλιο παύει τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης για λόγους έλλειψης ανεξαρτησίας ή επαγγελματικής επάρκειας, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης της ΡΑΕ

12. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης έχει πρόσβαση στα γραφεία της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. χωρίς προηγούμενη αναγγελία.

13. Σε περίπτωση παρακώλυσης της δυνατότητας πρόσβασης του υπευθύνου συμμόρφωσης στα αρχεία και τις εγκαταστάσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., επιβάλλεται πρόστιμο ύψους €100.000, χωρίς να αποκλείεται και η επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος νόμου.

14. Με απόφαση της ΡΑΕ είναι δυνατόν να παρέχονται οδηγίες και υποδείξεις για τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Υπευθύνου Συμμόρφωσης. Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ.

 • 25 Μαΐου 2011, 08:52 | Ευάγγελος Λεκατσάς

  Η παρ. 5 του Άρθρου 118 έχει στηριχθεί στην λανθασμένη μετάφραση στα ελληνικά της παραγράφου 5 του Άρθρου 21 του αγγλικού κειμένου της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ.
  Το όρθό αγγλικό κείμενο της παραγράφου 5 του Άρθρου 21 της Οδηγίας έχει ως ακολούθως:
  5. Where the vertically integrated undertaking, in the general assembly or through the vote of the members of the Supervisory Body it has appointed, has prevented the adoption of a decision with the effect of preventing or delaying investments, which under the ten-year network development plan was to be executed in the following three years, the compliance officer shall report this to the regulatory authority, which then shall act in accordance with Article 22.

  Επομένως η παράγραφος 5 του Άρθρου 118 του νομοσχεδίου πρέπει δεόντως να διορθωθεί. Προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση:

  5. Εάν η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση της ΔΕΗ ΑΕ, στη γενική συνέλευση ή με την ψηφοφορία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου που έχει διορίσει, έχει εμποδίσει την λήψη απόφασης με συνέπεια την παρεμπόδιση ή την καθυστέρηση των επενδύσεων οι οποίες βάσει του 10ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας επρόκειτο να εκτελεστούν μέσα στα επόμενα τρία (3) χρόνια, ο υπεύθυνος συμμόρφωσης το αναφέρει στη ΡΑΕ, η οποία στη συνέχεια ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 119 του παρόντος νόμου.