Άρθρο 90 Δηλούμενη Διαμετακόμιση

Για την εκτέλεση Δηλούμενης Διαμετακόμισης συνάπτονται, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Φυσικού Αερίου και τις διατάξεις του άρθρου 77 2 (α) ή του άρθρου 87 2 (α), εντός ευλόγου χρόνου από την υποβολή σχετικής αίτησης, Συμβάσεις Μεταφοράς ή Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ και Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης Αποθήκευσης, μεταξύ του Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου και φυσικών ή νομικών προσώπων που εδρεύουν σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας σε θέματα ενέργειας. Κατά την εξέταση των αιτήσεων ο Διαχειριστής του Συστήματος δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών του Συστήματος. Άρνηση πρόσβασης στο Σύστημα επιτρέπεται μόνον για τους λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 77 2 (α) ή του άρθρου 87 2 (α), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Φυσικού Αερίου. Η άρνηση παροχής πρόσβασης αιτιολογείται ειδικά και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος και η ΡΑΕ.