Άρθρο 21 Πρόσβαση στις διασυνδέσεις

  1. Η ΡΑΕ θεσπίζει και εποπτεύει την εφαρμογή των κανόνων πρόσβασης στις Διασυνδέσεις, συμπεριλαμβανόμενων των σχετικών τιμολογίων και της μεθοδολογίας υπολογισμού αυτών, του μηχανισμού κατανομής και αποδέσμευσης της δυναμικότητας και διαχείρισης της συμφόρησης, καθώς και της παροχής των υπηρεσιών εξισορρόπησης. Προς τούτο, η ΡΑΕ ζητά από τους αρμόδιους Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς ενέργειας σχετικήγνώμη. Η ΡΑΕ συνεργάζεται, για το σκοπό αυτό, με τις ρυθμιστικές αρχές άλλων χωρών με τις οποίες υφίσταται διασύνδεση.
  2. Η ΡΑΕ παρακολουθεί τη δημοσίευση των απαραίτητων πληροφοριών από τους διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς και των Δικτύων Διανομής Ενέργειας σχετικά με τις Διασυνδέσεις, τη διαχείριση των Συστημάτων Μεταφοράς και των ΔικτύωνΔιανομής Ενέργειας και την κατανομή του δυναμικού στους ενδιαφερομένους και δύναται να ζητήσει από τους διαχειριστές τωνΣυστημάτων Μεταφοράς Ενέργειας κάθε πληροφορία σχετική με την εκτέλεση των καθηκόντων τους τηρώντας την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.