Άρθρο 95 Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες

1. Με τον Κώδικα Προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες, ο οποίος εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες.

2. Πριν από την έγκριση του Κώδικα, η ΡΑΕ διεξάγει δημόσια διαβούλευση, κατά την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις απόψεις τους.

3. Με τον Κώδικα Προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες καθορίζονται ιδίως:

(α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παροχής φυσικού αερίου και των υπηρεσιών Προμήθειας και οι γενικοί όροι που θα περιλαμβάνονται στις συμβάσεις προμήθειας.

(β) Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται να διακόπτεται η Προμήθεια, ιδίως όταν ο πελάτης είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή ληξιπρόθεσμων τιμημάτων.

(γ) Οι λόγοι και οι συνέπειες της καταγγελίας των συμβάσεων Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

(δ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την Προμήθεια Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες.

4. Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το πέμπτο εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 3175/2003 ισχύουν και για τις συμβάσεις προμήθειας που συνάπτονται μεταξύ Επιλεγόντων Πελατών και Προμηθευτών. Οι εν λόγω διατάξεις καταργούνται μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2013.

 • 2 Ιουνίου 2011, 17:47 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Πρόταση προσθηκών και διαγραφών στο κείμενο ως εξής:
  4. Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το πέμπτο εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 3175/2003 ισχύουν και για τις συμβάσεις προμήθειας που συνάπτονται μεταξύ Επιλεγόντων Πελατών και Προμηθευτών. Η ΔΕΠΑ μπορεί να αξιώσει καταβολή ρήτρας αγοράς ανεξαρτήτου παραλαβής στο πλαίσιο της σύμβασής της με τις ΕΠΑ μόνο εφόσον γεννάται αντίστοιχη αξίωση σε βάρος της σύμφωνα με τις συμβάσεις από τους δικούς της προμηθευτές.

  Τεκμηρίωση
  Ο συγκεκριμένος όρος αν προστεθεί δεν θα επιβαρύνονται οι ΕΠΑ και κατ’επέκταση οι καταναλωτές με ρήτρες αγοράς ανεξαρτήτου παραλαβής (take-or-pay). Είναι κατανοητό να ισχύουν τέτοιοι όροι λόγω των μακροχρόνιων συμβάσεων της ΔΕΠΑ αλλά δεν είναι προς όφελος των καταναλωτών να επιβαρύνονται οι ΕΠΑ με τέτοια χρέωση εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση στη ΔΕΠΑ.

  Αναλυτικά και ρητά να διευκρινιστεί ποιες ακριβώς διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3175/2003 καταργούνται και ποιες όχι.