Άρθρο 29 Διαβούλευση

  1. Η ΡΑΕ προβαίνει σε διαβούλευση οποτεδήποτε κρίνει αυτό αναγκαίο και, σε κάθε περίπτωση, πριν από τη λήψη αποφάσεων και ρυθμιστικών μέτρων που δύναται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη σχετική αγορά ενέργειας, δίδοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να διατυπώσουν τη γνώμη τους και να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους ως προς τα προτεινόμενα μέτρα. Η δημόσια διαβούλευση διαρκεί εύλογο χρονικό διάστημα και τα αποτελέσματά της, καθώς και τα συμπεράσματα της ΡΑΕ, δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της.
  2. Τα θέματα που αφορούν τη δημόσια διαβούλευση, τις ελάχιστες προϋποθέσεις δημοσιότητας και το περιεχόμενο αυτής, τη διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ.