Άρθρο 148 Επιλέγοντες Πελάτες

1. Όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ορίζονται ως Επιλέγοντες Πελάτες, με εξαίρεση τους καταναλωτές που είναι εγκατεστημένοι σε Απομονωμένα Μικροδίκτυα υπό την επιφύλαξη του άρθρου 150 του παρόντος νόμου.

2. Προμηθευτής εγκατεστημένος σε άλλο κράτος – μέλος δεν επιτρέπεται να συνάπτει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με Επιλέγοντα Πελάτη, εφόσον ο εν λόγω πελάτης δεν θεωρείται ως Επιλέγων Πελάτης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία του κράτους – μέλους εγκατάστασής του Προμηθευτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επιβάλει την εκτέλεση της αιτούμενης σύμβασης προμήθειας μετά από σχετικό αίτημα του κράτους – μέλους εγκατάστασης του Προμηθευτή, λαμβάνοντας υπόψη το κοινό συμφέρον και μετά από εξέταση της κατάστασης στις σχετικές αγορές.