Άρθρο 79 Τεχνικοί κανόνες

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν σχετικές συστάσεις του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, θεσπίζονται Τεχνικοί Κανονισμοί Εξωτερικών Εγκαταστάσεων Αερίου που θα αφορούν στη μελέτη, στα υλικά, στην εγκατάσταση, στην επιθεώρηση, στις δοκιμές, στην ασφάλεια και στη λειτουργία των Συστημάτων Μεταφοράς, Εγκαταστάσεων ΥΦΑ, Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης. Μέχρι την έκδοση των Τεχνικών Κανονισμών ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές του ΔΕΣΦΑ ΑΕγια τα αντίστοιχα Συστήματα Φυσικού Αερίου που συνδέονται με το ΕΣΦΑ, τις οποίες οφείλει ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του εντός ενός (1) μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση επιτροπής εμπειρογνωμόνων που συστήνεται με απόφαση του ίδιου Υπουργού, θεσπίζονται Τεχνικοί Κανονισμοί Εξωτερικών Εγκαταστάσεων Δικτύων Διανομής και Τεχνικοί Κανονισμοί Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Αερίου που θα αφορούν στη μελέτη, στα υλικά, στην εγκατάσταση, στην επιθεώρηση, στις δοκιμές, στην ασφάλεια και στη λειτουργία Δικτύων Διανομής και εσωτερικών δικτύων και εγκαταστάσεων των καταναλωτών Φυσικού Αερίου.

3. Οι ανωτέρω Κανονισμοί εκδίδονται σύμφωνα με τις διαδικασίες πληροφόρησης που προβλέπονται στο π.δ. 39/2001 (ΦΕΚ Α΄ 28).