Άρθρο 123 Ανεξαρτησία του Κυρίου του Συστήματος Μεταφοράς

1. Σε περίπτωση διορισμού Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του παρόντος νόμου, ο Κύριος του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, εφόσον αποτελεί μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, οφείλει να είναι ανεξάρτητος, τουλάχιστον ως προς τη νομική μορφή, την οργάνωση και τη λήψη των αποφάσεων, από άλλες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τη μεταφορά.

2. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του Κυρίου του Συστήματος Μεταφοράς της παραγράφου 1, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:

(α) εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 2 ως 9 του άρθρου 116 του παρόντος νόμου, και

(β) ο Κύριος του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας καταρτίζει πρόγραμμα συμμόρφωσης στο οποίο αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται για να αποκλείεται η μεροληπτική συμπεριφορά, και διασφαλίζει τη δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του προγράμματος. Στο πρόγραμμα συμμόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των υπαλλήλων για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Το πρόγραμμα αυτό υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ Υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, η συμμόρφωση προς το πρόγραμμα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του υπεύθυνου συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του παρόντος νόμου.

3. Η ΡΑΕ με αποφάσεις της εφαρμόζει τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίζεται η πλήρης και αποτελεσματική συμμόρφωση του Κυρίου του Συστήματος Μεταφοράς με την παράγραφο 2 του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ.