Άρθρο 78 Κώδικας διαχείρισης του ΕΣΦΑ

1. Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, θεσπίζεται ο Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξη του ΕΣΦΑ. Ο Κώδικας αυτός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ ρυθμίζονται ιδίως:

(α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι ελάχιστες απαιτούμενες λειτουργικές προδιαγραφές για την πρόσβαση των Χρηστών στο ΕΣΦΑ.

(β) Η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί σχετικά με τη δέσμευση και αποδέσμευση δυναμικότητας του ΕΣΦΑ από τους Χρήστες, καθώς και την περαιτέρω εκχώρηση της δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας ή δυναμικότητας, αντίστοιχα, σε άλλους Χρήστες.

(γ) Η διαχείριση των σημείων εισαγωγής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΦΑ.

δ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας και διακοπής της Δηλούμενης Διαμετακόμισης, ιδίως για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 και του Κανονισμού 994/2010/ΕΚ.

(ε) Ο τρόπος διενέργειας των μετρήσεων και ο καθορισμός των προδιαγραφών ποιότητας και των συνθηκών παράδοσης και παραλαβής Φυσικού Αερίου.

(στ) Η διαδικασία κατανομής στους Χρήστες των μετρούμενων Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, στα σημεία εισόδου και εξόδου του ΕΣΦΑ.

(ζ) Ο προγραμματισμός και η συντήρηση του ΕΣΦΑ και οι σχετικές υποχρεώσεις του ΔΕΣΦΑ ΑΕ και των Χρηστών.

(η) Η διαδικασία κατάρτισης του Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ και παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησής του και κάθε λεπτομέρεια, σχετικά με την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ.

(θ) Οι μηχανισμοί διαχείρισης της συμφόρησης, οι σχετικές υποχρεώσεις των Χρηστών και του ΔΕΣΦΑ ΑΕ και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή των μηχανισμών αυτών, προκειμένου η διαχείριση της συμφόρησης στα σημεία εισόδου να διενεργείται κατά τον πλέον πρόσφορο οικονομικά τρόπο, να βασίζεται, κατά το δυνατόν, σε μηχανισμούς της αγοράς, να διασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση του ΕΣΦΑ και να κατανέμει την υπάρχουσα μεταφορική ικανότητα στους Χρήστες που τη χρησιμοποιούν.

(ι) Η διαδικασία εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης, ιδίως αυτή που αφορά τη σύναψη συμβάσεων και τον προσδιορισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, ο τρόπος καθορισμού των χρεώσεων που επιβάλλονται στους Χρήστες για την ανάκτηση από το ΔΕΣΦΑ ΑΕ του κόστους αυτού, καθώς και η διαδικασία λήψης άλλων αναγκαίων μέτρων για την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποτελεσματική λειτουργία του ΕΣΦΑ. Οι τιμές των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ εγκρίνονται από τη ΡΑΕ και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ ΑΕ.

(ια) Κάθε θέμα σχετικά με τη μεταπώληση Φυσικού Αερίου, το οποίο διακινείται μέσω του ΕΣΦΑ, όπως οι διαδικασίες της υποβολής, της δημοσιοποίησης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου που τηρεί ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ και της αποδοχής της πρότασης για τη σύναψη σύμβασης μεταπώλησης.

(ιβ) Τα κριτήρια, με βάση τα οποία είναι δυνατή η κατά προτεραιότητα διακοπή της τροφοδοσίας καταναλωτών για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

(ιγ) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ των Χρηστών και του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, που μπορεί να περιλαμβάνει και την υπαγωγή των διαφορών σε διαιτησία που διεξάγεται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος.

(ιδ) Οι κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές του ΔΕΣΦΑ ΑΕ με τους Χρήστες και ιδίως οι λογαριασμοί που πρέπει να τηρεί ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ για τις συναλλαγές αυτές.

(ιε) Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 102, καθώς και η διαδικασία κάλυψης του κόστους προμήθειας ποσοτήτων ΥΦΑ που πωλούνται κατόπιν διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του σταθερού και μεταβλητού κόστους μεταφοράς των σχετικών ποσοτήτων, εφόσον οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν σε ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς, ανεξαρτήτως παραλαβής μέσω του λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού που προβλέπεται στο άρθρο 82

(ιστ) Κάθε θέμα σχετικό με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του ΕΣΦΑ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82, όπως το ύψος και οι προϋποθέσεις καταβολής ανταλλάγματος σε πελάτες για την, κατά προτεραιότητα, διακοπή της παροχής φυσικού αερίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και, ιδίως, η προϋπόθεση απόδειξης μη συνδρομής πταίσματος του Προμηθευτή των Πελατών.

(ιζ) Κάθε άλλο θέμα συναφές με τη ρύθμιση του τρόπου διαχείρισης, εκμετάλλευσης, συντήρησης και ανάπτυξης του ΕΣΦΑ.

3. Με απόφαση της ΡΑΕ εγκρίνεται ο Κανονισμός Μετρήσεων που καταρτίζεται από το ΔΕΣΦΑ ΑΕ κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ. Στον Κανονισμό αυτόν περιλαμβάνονται οι κανόνες, οι ελάχιστες προδιαγραφές ακρίβειας των μετρητικών διατάξεων, οι διαδικασίες, οι μέθοδοι και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη μέτρηση Φυσικού Αερίου.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Θαλασσίων Υποθέσεων που εκδίδεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Κανονισμός Πιστοποίησης πλοίων ΥΦΑ. Ο Κανονισμός αυτός καταρτίζεται από το ΔΕΣΦΑ ΑΕ κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και περιλαμβάνει πληροφορίες για τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές της εκφόρτωσης ή της φόρτωσης πλοίων ΥΦΑ στις Εγκαταστάσεις ΥΦΑ και κάθε τεχνικό ή άλλο χαρακτηριστικό, που αφορά την έγχυση ΥΦΑ στις ή από τις Εγκαταστάσεις αυτού.

5. Με απόφαση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, ρυθμίζονται οι μεθοδολογίες, οι υπολογισμοί, οι ειδικές εγκρίσεις και οι λεπτομέρειες που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.