Άρθρο 146 Κανονισμός Αδειών

1. Με απόφαση της ΡΑΕ, θεσπίζεται Κανονισμός Αδειών με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως:

(α) Το περιεχόμενο της αιτήσεως, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία για τη χορήγηση των αδειών παραγωγής, κυριότητας και διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεώς τους, οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των όρων χορήγησης άδειας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια της διαδικασίας εξέτασης της αιτήσεως ή επανεξέτασης της συμμόρφωσης του αιτούντος προς τους όρους της χορηγηθείσας άδειας. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις αναφέρονται ιδίως στη διασφάλιση της πλήρωσης των κριτηρίων αξιολόγησης, που τίθενται κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 143, 144 και 145 του παρόντος νόμου.

(β) Ο τρόπος δημοσιεύσεως της αιτήσεως, τα πρόσωπα που μπορεί να υποβάλουν αντιρρήσεις και η διαδικασία υποβολής τους. Για τις αντιρρήσεις αυτές αποφασίζει η ΡΑΕ.

(γ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί ασκήσεως των δικαιωμάτων που παρέχονται με την άδεια.

(δ) Ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου από τη ΡΑΕ της άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχει η άδεια.

(ε) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποιήσεως και επεκτάσεως των αδειών, και προκειμένου για τις άδειες παραγωγής και προμήθειας, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανακλήσεώς τους.

(στ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαίο για την εφαρμογή των άρθρων 143, 144 και 145 του παρόντος νόμου.

2. Με απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος νόμου, καθορίζεται το τέλος για την έκδοση, τροποποίηση και μεταβίβαση των αδειών παραγωγής και αποφάσεων εξαίρεσης, αδειών προμήθειας και εμπορίας, καθώς και τα ετήσια τέλη για τη χρήση των αδειών και των εξαιρέσεων αυτών.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να επιβάλλονται στους κάτοχους αδειών του παρόντος πρόσθετες υποχρεώσεις:

(α) Για να διασφαλίζεται η παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Δεύτερου Μέρους του παρόντος νόμου.

(β) Για να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις πολέμου ή επιστράτευσης ή ανάγκες της άμυνας της χώρας ή επείγουσα κοινωνική ανάγκη από θεομηνία ή ανάγκη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

4. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και ελέγχει τη συμμόρφωση των κατόχων αδειών με τους ανωτέρω όρους. Οι όροι αυτοί θεωρούνται όροι των αδειών που έχουν ήδη χορηγηθεί ή χορηγούνται μετά την έναρξη ισχύος των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου.

  • 3 Ιουνίου 2011, 11:05 | Ευστάθιος Παπαδοόπουλος

    Οι περιλαμβανόμενες ρυθμίσεις υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 72/2009. Η χορήγηση άδειας για την άσκηση ενεργειακών δραστηριοτήτων, προϋποθέτει πολλαπλούς ελέγχους και γνωμοδοτήσεις από φορείς οι οποίοι τυπικά δεν υπάγονται διοικητικά στην αρμοδιότητα της ΡΑΕ. Η εμπλοκή που μπορεί να προκύψει, από τις διαφορετικές απόψεις φορέων, δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορεί να επιλυθεί μέσω των εξουσιών της ΡΑΕ και η ρύθμιση μπορεί να προκαλέσει περισσότερη δυσλειτουργία στον μηχανισμό έκδοσης αδειών.

    Για όλους τους παραπάνω λόγους οι εκτελεστικές δικαιοδοσίες της ΡΑΕ σε ότι αφορά βασικές λειτουργίες της Αγοράς όπως η έκδοση Αδειών και Κωδίκων κλπ. θα πρέπει να υπόκεινται στον έλεγχο της συντεταγμένης εκτελεστική εξουσίας, πολύ δε περισσότερο αφού η ΡΑΕ υπόκειται με την παρούσα σύνταξη μόνο σε δικαστικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο.