Άρθρο 36 Διοικητικές κυρώσεις

  1. Με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, επιβάλλονται στους κυρίους και τους διαχειριστές των Συστημάτων και των Δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειαςκαι φυσικού αερίου και στις επιχειρήσεις που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, εφόσον παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τουή τους όρους των αδειών που τους έχουν χορηγηθεί, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, πρόστιμα ύψους έως 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους.
  2. Η ΡΑΕ μπορεί, με απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα της, να εξειδικεύσει τη μεθοδολογία και τα επιμέρους κριτήρια υπολογισμού των προστίμων της παρούσας παραγράφου.
  3. Η επιβολή των προστίμων αυτών δεν αποκλείει την επιβολή, για την ίδια παράβαση, άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, ιδίως δε των προβλεπομένων στις διατάξεις του ν. 703/1977.
  4. Οι αποφάσεις της ΡΑΕ που εκδίδονται στις ανωτέρω περιπτώσεις δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της και στον τύπο.
  5. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εισπράττονται με τη διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) στο όνομα και για λογαριασμό της ΡΑΕ και αποδίδονται σε αυτήν.
  6. Σε περιπτώσεις συστηματικής και κατ’ επανάληψη παράβασης του νομοθετικού πλαισίου και των όρων, σύμφωνα με τους οποίους χορηγούνται οι προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο άδειες, η ΡΑΕ μπορεί να ανακαλεί τις άδειες αυτές. Η ανάκληση μπορεί να επιβάλλεται παράλληλα με πρόστιμο.
  • 2 Ιουνίου 2011, 17:03 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

    Όπου 703/1977 (ΦΕΚ Α΄ 278) αντικατάσταση με ν. 3959/2011