Άρθρο 56 Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας

1. Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεούται να προμηθεύει Οικιακούς Πελάτες και μικρές επιχειρήσεις (με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA), οι οποίοι είτε έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή είτε αδυνατούν να βρουν Προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους.

2. Η Προμήθεια Καθολικής Υπηρεσίας στους πελάτες της παραγράφου 1 γίνεται σε τιμές εύλογες, διαφανείς, εύκολα και άμεσα συγκρίσιμες με τιμές άλλων Προμηθευτών και που δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ κατηγοριών πελατών. Οι χρεώσεις πρέπει να είναι διακριτές ανά δραστηριότητα και οι χρεώσεις που αντιστοιχούν στις ανταγωνιστικές δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αντανακλούν το κόστος με δυνατότητα αναπροσαρμογής λόγω μεταβολών στο υποκείμενο κόστος.

3. Οι Προμηθευτές οφείλουν να ενημερώνουν τους πελάτες τους που έχουν πρόσβαση σε καθολική υπηρεσία σχετικά με τα δικαιώματά τους όσον αφορά την καθολική υπηρεσία. . Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας οφείλει ιδιαίτερα να υπενθυμίζει στους πελάτες και τη δυνατότητα αλλαγής Προμηθευτή.

4. Η επιλογή των Προμηθευτών που θα παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές γίνεται με δημόσιο διαγωνισμό που διενεργείται μετά από απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 το αργότερο μέχρι και την 30.06.2013 και επαναλαμβάνεται κάθε πέντε (5) έτη. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος, ως πάροχος της Καθολικής Υπηρεσίας ορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ ο Προμηθευτής με το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς ανά κατηγορία πελατών.