Άρθρο 73 Διορισμός και πιστοποίηση των διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του παρόντος, κάθε υποψήφιος διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του παρόντος νόμου αιτούμενος τη χορήγηση πιστοποίησης. Ο διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλλει την αίτησή του προβαίνοντας σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου να τηρηθούν η διαδικασία και οι προθεσμίες του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009. Η αίτηση συνοδεύεται από κάθε απαραίτητο έγγραφο και στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στο άρθρο 63 του παρόντος, και καταχωρείται στο μητρώο αιτήσεων της ΡΑΕ. Με απόφασή της η ΡΑΕ καθορίζει τα ειδικότερα έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση του υποψήφιου διαχειριστή. Η ΡΑΕ, εντός ταχθείσας προθεσμίας, δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχειριστή κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση.

2. Η ΡΑΕ, εντός ταχθείσας προθεσμίας, δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχειριστή κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την τήρηση των όρων του παρόντος άρθρου και του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009 ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και να αιτηθεί με αιτιολογημένη απόφασή της τη λήψη μέτρων προς το σκοπό συμμόρφωσής του με τις διατάξεις του παρόντος. Κατόπιν γνωστοποίησης από τον υποψήφιο διαχειριστή της συμμόρφωσής του με τις υποδείξεις της, η ΡΑΕ ενεργεί κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος.

3 .Η ΡΑΕ εκδίδει απόφαση σχετικά με την αίτηση του διαχειριστή εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση του διαχειριστή τεκμαίρεται ως θετική, εφόσον η ΡΑΕ δεν εκφράσει αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 2, εντός της ως άνω προθεσμίας. Η έγκριση της ΡΑΕ κοινοποιείται αμελλητί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες και παράγει αποτελέσματα μετά την περάτωση της διαδικασίας που καθορίζεται με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009. Η απόφαση της ΡΑΕ και η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Σε περίπτωση που ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ δεν συμμορφώνεται επανειλημμένως με τις υποδείξεις της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η ΡΑΕ δύναται να λάβει τα μέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του παρόντος.

5. Κάθε διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί στη ΡΑΕ κάθε σχεδιαζόμενη συναλλαγή που ενδεχομένως καθιστά αναγκαία την επανεκτίμηση της συμμόρφωσής του προς τις επιταγές του παρόντος κεφαλαίου.

6. .Η ΡΑΕ τηρεί την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που τίθενται υπόψη της κατά την διαδικασία πιστοποίησης του διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

7. Η ΡΑΕ παρακολουθεί τη διαρκή συμμόρφωση των Διαχειριστών προς τα κριτήρια της πιστοποίησης του παρόντος νόμου, και για το λόγο αυτό, τηρώντας την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, δύναται να ζητά, εντός ρητώς ταχθείσας προθεσμίας, οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχείο από τους Διαχειριστές καθώς και τις επιχειρήσεις που ασκούν κάποια από δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

8. Η ΡΑΕ δύναται να εκκινεί οποτεδήποτε τη διαδικασία ελέγχου της εκπλήρωσης των κριτηρίων της πιστοποίησης και ιδίως:

(α) ύστερα από γνωστοποίηση των Διαχειριστών σύμφωνα με την παράγραφο 5,

(β) με δική της πρωτοβουλία, όταν περιέλθει σε γνώση της ότι σχεδιαζόμενη αλλαγή στον έλεγχο ή τρόπο λήψης αποφάσεων των Διαχειριστών ενδέχεται να καταλήξει ή έχει συντελεσθεί παράβαση των κριτηρίων πιστοποίησης του παρόντος νόμου, ή

(γ) ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.