Άρθρο 15 Τιμολόγια Μη Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων

 1. Η ΡΑΕ αποφασίζει, έξι (6) μήνες πριν από την έναρξη ισχύος τους, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων98 και 151, σύμφωνα με διαφανή κριτήρια, τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των Τιμολογίων Μη Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων κατά τρόπο ώστε τα Τιμολόγια αυτά να μην εισάγουν διακρίσεις και να αντικατοπτρίζουν το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.Οι μεθοδολογίες και τα Τιμολόγια Μη Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και των αρμοδίων διαχειριστών.
 2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με την παράγραφο 1 η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη της την ανάγκη για τη θέσπιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κινήτρων για τους Διαχειριστές των Συστημάτων και τους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής, προκειμένου να βελτιώνεται η αποδοτικότητα των Συστημάτωνή των Δικτύων Διανομής , να προωθείται η ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας, η ασφάλεια του εφοδιασμού και να υποστηρίζονται οι σχετικές με τις αρμοδιότητες των ως άνωΔιαχειριστών ερευνητικές δραστηριότητες αυτών.
 3. ΗΡΑΕδύναται με ειδικά αιτιολογημένη γνώμη να ζητά από τους αρμόδιους διαχειριστές να τροποποιήσουν τα ως άνω Τιμολόγια, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1, εφόσον κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η αναλογική και η αμερόληπτη τιμολόγηση της χρήσης των Συστημάτων ή των Δικτύων Διανομής.
 4. Σε περίπτωση καθυστέρησης στον ορισμό των τιμολογίων μεταφοράς και διανομήςενέργειας, η ΡΑΕ δύναται να καθορίζει, με απόφασή της, προσωρινά τιμολόγια ή μεθοδολογίες υπολογισμού των τιμολογίων αυτώνκαι να αποφασίζει τα κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα εάν τα τελικά τιμολόγια ή μεθοδολογίες αποκλίνουν από τα αντίστοιχα προσωρινά.
 • 2 Ιουνίου 2011, 17:44 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Πρόταση για προσθήκη τελευταίας φράσης:
  1. Η ΡΑΕ αποφασίζει, έξι (6) μήνες πριν από την έναρξη
  ισχύος τους, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 98 και 151, σύμφωνα με διαφανή κριτήρια, τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των Τιμολογίων Μη Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων κατά τρόπο ώστε τα Τιμολόγια αυτά να μην εισάγουν διακρίσεις και να αντικατοπτρίζουν το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι μεθοδολογίες και τα Τιμολόγια Μη Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και των αρμοδίων διαχειριστών.
  Ειδικά για τα τιμολόγια πρόσβασης σε Δίκτυο Διανομής ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 98.

  Τεκμηρίωση
  Προτείνεται να προστεθεί το εν λόγω κείμενο αλλιώς θα υπάρχει αντίφαση του άρθρου 15 με το άρθρο 98.

 • Η μεταφορά και η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να γίνουν ανώνυμες εταιρείες θυγατρικές της ΔΕΗ. Οι εταιρείες αυτές θα χρεώνουν το κόστος κατασκευής, συντήρησης , βλαβών και αποσβέσεων στίς εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβανόμενης και της ΔΕΗ. Θα είναι τα τιμολόγια τους τεκμηριωμένα ανάλογα με το πραγματικό κόστος και υπο την εποπτεία της ΡΑΕ. Είναι λάθος να γίνουν ρυθμιστικές αρχές γραμμών μεταφοράς ,και διανομής. Ασκοπο κόστος και δαιδαλώδης γραφειοκρατία . Δείτε τα μοντέλα της Δ.Ευρώπης.