Άρθρο 139 Κώδικας Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ

1. Η διαχείριση του ΕΔΔΗΕ διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, ο οποίος καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, που υποβάλλει τη γνώμη του στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει με απόφασή της το τελικό κείμενο του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, το οποίο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Ο Κώδικας τροποποιείται είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ, είτε κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή ή τρίτων προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον, κατ΄ εφαρμογή της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου.

2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου καθορίζονται:

(α) Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου Διανομής και στόχοι απόδοσης για τη δραστηριότητα της Διανομής, ιδίως όσον αφορά τις απώλειες, την αξιοπιστία τροφοδότησης, την ποιότητα τάσης και την ποιότητα εξυπηρέτησης των Πελατών.

(β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα τιμολόγια, σύμφωνα με τα οποία ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στο Δίκτυο, στους κατόχους άδειας παραγωγής ή τους παραγωγούς που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης αυτής , στους κατόχους άδειας προμήθειας και στους πελάτες, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των δικαιουμένων στο Δίκτυο κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου. Για τον σκοπό αυτό, ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται ιδίως να τηρεί πρωτόκολλο σχετικά με τις αιτήσεις σύνδεσης, το οποίο και δημοσιοποιεί.

(γ) Αντικειμενικά τεχνοοικονομικά κριτήρια και προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία προσωρινής άρνησης της σύνδεσης στο Δίκτυο, η οποία επιτρέπεται μόνο για λόγους εξάντλησης της ικανότητας φόρτισης και αιτιολογείται επαρκώς. Τα στοιχεία τα οποία ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να παρέχει στους αιτούντες σε περίπτωση προσωρινής άρνησης σύνδεσης, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησης του αιτήματός τους, όπως τυχόν προγραμματιζόμενη ή σχεδιαζόμενη ανάπτυξη του Δικτύου που θα επιτρέψει τη σύνδεσή τους και το χρόνο υλοποίησής της, επέκταση ή/και ενίσχυση του Δικτύου που θα επέτρεπε τη σύνδεση τους καθώς και το σχετικό κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο για την υλοποίησή της, δυνατότητες ομαδοποίησης εκκρεμών αιτήσεων σύνδεσης για τον επιμερισμό του κόστους της απαιτούμενης ανάπτυξης του Δικτύου. Η παροχή των παραπάνω στοιχείων μπορεί να γίνεται έναντι χρέωσης, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του παρόντος νόμου.

(δ) Η προθεσμία, εντός της οποίας ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να αποφασίζει, αιτιολογημένα, για τις αιτήσεις σύνδεσης και να ενημερώνει τους αιτούντες.

(ε) Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων των πελατών και των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής.

(στ) Οι προδιαγραφές των μετρητών, η διαδικασία εγκατάστασης και ελέγχου των μετρητών και διαχείρισης των μετρήσεων, η κυριότητα των μετρητικών δεδομένων και οι σχετικές ευθύνες, οι κανόνες παροχής στοιχείων και ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις μετρήσεις και την εκκαθάριση, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια, η διαφάνεια, η απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος επιλογής προμηθευτή, η πρόσβαση όσων έχουν έννομο συμφέρον στα δεδομένα ατελώς, η δυνατότητα διαχείρισης του φορτίου και του εντοπισμού βλαβών του Δικτύου.

(ζ) Οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ του Διαχειριστή και των χρηστών του Δικτύου και οι σχετικές δεσμεύσεις του, καθώς και οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν σε περίπτωση μη τήρησης διατάξεων του Κώδικα, σε σχέση ιδίως με την ποιότητα υπηρεσιών.

(η) Οι διαδικασίες και οι όροι ανάπτυξης του Δικτύου, λαμβανομένων υπόψη ιδίως της εξέλιξης της ζήτησης, των αναγκών σύνδεσης νέων χρηστών, των αναγκών βελτίωσης της αποδοτικότητας, της ασφάλειας λειτουργίας και της ποιότητας υπηρεσιών του Δικτύου, της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και ενιαίων, κατά το δυνατόν, προδιαγραφών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι βασικοί άξονες ανάπτυξης του Δικτύου σε χρονικό ορίζοντα από τρία έως επτά έτη καθορίζονται με το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου, το οποίο καταρτίζεται από το Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και εγκρίνεται με απόφαση της ΡΑΕ Έργα επέκτασης του Δικτύου λόγω σύνδεσης εκτελούνται νομίμως, ακόμη και εάν δεν έχουν προβλεφθεί στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου.

(θ) Ο καθορισμός των χρεώσεων σύνδεσης με το Δίκτυο και χρήσης του Δικτύου, ο τρόπος και τα κριτήρια υπολογισμού των χρεώσεων αυτών, λαμβανομένων υπόψη (α) της απόδοσης του Διαχειριστή του Δικτύου, κατά τομέα δραστηριότητας και (β) του Σχεδίου Ανάπτυξης του Δικτύου.

(ι) Οι διαδικασίες έκδοσης τιμολογίων και τήρησης λογαριασμών από τον Διαχειριστή του Δικτύου καθώς και οι διαδικασίες εκκαθάρισης των λογαριασμών.

(ια) Η διαδικασία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, σχετικά με τη λειτουργία του Δικτύου.

(ιβ) Οι διαδικασίες εφαρμογής μέτρων διαχείρισης της ζήτησης και εξοικονόμησης ενέργειας.

(ιγ) Η διαδικασία έκδοσης εσωτερικών τεχνικών οδηγιών για την τήρηση του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

(ιδ) Ο τρόπος με τον οποίο ο Διαχειριστής του Δικτύου παρακολουθεί την εξέλιξη της ζήτησης και την απόδοση του Δικτύου και της δραστηριότητας της Διανομής και η υποχρέωσή του για την υποβολή σχετικών εκθέσεων στη ΡΑΕ κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

(ιε) Ο τύπος και το περιεχόμενο των συμβάσεων σύνδεσης χρηστών με το Δίκτυο.

(ιστ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια, απαραίτητη για τη ρύθμιση του τρόπου Διαχείρισης του Δικτύου.

3. Με απόφαση της ΡΑΕ μετά από εισήγηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, η έκδοση των οποίων προβλέπεται στον εν λόγω Κώδικα.

4. Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις, που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, αποφασίζονται από τη ΡΑΕ μετά από γνώμη του Διαχειριστή του Δικτύου. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Διανομής ρυθμίζονται με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Δικτύου.