Άρθρο 153 Κανόνες ασφαλείας

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θεσπίζονται κανόνες προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας, από κινδύνους που προέρχονται από την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, από τη χρήση της και από την εγκατάσταση, συντήρηση ή χρήση κάθε ηλεκτρικής γραμμής ή εγκατάστασης.

2. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θεσπίζει ειδικές προδιαγραφές ή υποχρεώσεις για κατηγορίες ή είδη ηλεκτρικών γραμμών ή εγκαταστάσεων και ορίζει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας, όσον αφορά τη σύνδεση με εγκαταστάσεις παραγωγής, δίκτυα διανομής, με εξοπλισμό άμεσα συνδεδεμένων καταναλωτών, με κυκλώματα διασυνδέσεων και με απευθείας γραμμές, κατά τρόπο αντικειμενικό και χωρίς διακρίσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των δικτύων. Οι ως άνω κανόνες είναι σύμφωνοι με τις συστάσεις που εκδίδει ο Οργανισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ.