Άρθρο 57 Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

1. Εκτός των υπηρεσιών που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 55 και 56, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δύναται να ορίζονται κι άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας με σκοπό την προστασία των Ευάλωτων Πελατών, την ασφάλεια συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλειας του εφοδιασμού, την τακτική παροχή, την ποιότητα και τις τιμές παροχής, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αποδοτικότητας, της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της προστασίας κλίματος.

2. Οι υποχρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να είναι διαφανείς, αμερόληπτες και επαληθεύσιμες, να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές και να μην εμποδίζουν τον υγιή ανταγωνισμό.Για το σκοπό αυτό πριν από την πρόταση της παραγράφου 1 εκδίδεται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,Έκθεση Επιπτώσεων που αναρτάται στις επίσημες ιστοσελίδες του Υπουργείου και της ΡΑΕ καιστην οποία αναφέρονται κατ’ ελάχιστον:

(α) Η αναγκαιότητα λήψης του μέτρου της επιβολής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

(β) Ανάλυση των επιπτώσεων του προτεινόμενου μέτρου στον ανταγωνισμό

(γ) Ειδική αιτιολόγηση ως προς την αναλογικότητα του μέτρου προς τον επιδιωκόμενο σκοπό σε σχέση με λιγότερη επαχθή για τον ανταγωνισμό μέτρα.

(δ) Τοπροτεινόμενα χρονικό περιορισμό επιβολής του μέτρου και την περιοδική επανεξέταση των κριτηρίων επιβολής του.

(ε) Τα μέτρα εξασφάλισης της διαφάνειαςστον τρόπο υπολογισμού του ανταλλάγματος και της αποτροπή της παράβασης των διατάξεων του άρθρου 106 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να ζητά, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, τη γνώμη της ΡΑΕ και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

3. Η επιλογή των επιχειρήσεωνπου θα παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές γίνεται με δημόσιο διαγωνισμό που διενεργείται μετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ, με κριτήριο τη δυνατότητα επιλογής του υποψηφίου που είναι σε θέση να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες με το μικρότερο για το κοινωνικό σύνολο κόστος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του παρόντος νόμου.Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 δύναται να ορίζεται ότι τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας μπορούν να παρέχουν το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα.

4. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός της παραγράφου 3 αποβεί άκαρπος, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγήςωςπάροχος της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας ορίζεται η επιχείρηση που μπορεί να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες κατά το βέλτιστο οικονομικά τρόπο.

5. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 δύναται να ορίζεται ότι οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας επιμερίζονταιγια όλη την ελληνική επικράτεια, σε κάθε κατηγορία πελατών, περιλαμβανομένων των αυτοπαραγωγών, σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μεθοδολογία αυτή επιμερίζει τις δαπάνες βάσει συντελεστών που διαφοροποιούνται ανά κατηγορία πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση ανά μονάδα κατανάλωσης η οποία εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών πελατών και ταυτόχρονα προωθεί την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και την αποδοτική χρήση αυτής.

6. Οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών της ανωτέρω μεθοδολογίας, καθώς και οι μοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται στους πελάτες, ανεξάρτητα Προμηθευτή, προσδιορίζονται κάθε έτος με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ετήσια επιβάρυνση πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (800.000). Το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους και για το τρέχον έτος, με απόφαση της ΡΑΕ σύμφωνα με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την ΕΣΥΕ.

7. Ο διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρεί ειδικό διαχειριστικό λογαριασμό για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στον λογαριασμό αυτόν χρεώνονται τα ανταλλάγματα που παρέχονται στους υπόχρεους παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας και πιστώνονται τα έσοδα από χρεώσεις που επιβάλλονται στους πελάτες και συλλέγονται από τους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ο μηχανισμός ανάκτησης των χρεώσεων αυτών και απόδοσης του οφειλόμενου ανταλλάγματος, καθώς και κάθε ειδικότερη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του μηχανισμού αυτού καθορίζεται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Προϋπόθεση για την καταβολή του ανταλλάγματος της παραγράφου 4 του άρθρου 58του παρόντος νόμου αποτελεί η τήρηση χωριστών λογαριασμών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8.

8. Οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς στους οποίους απεικονίζονται τουλάχιστον τα οικονομικά ανταλλάγματα που παρέχονται στις επιχειρήσεις αυτές για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με τα άρθρα 55, 56 και 57 του παρόντος νόμου, καθώς και οι χρεώσεις που επιβάλλουν στους πελάτες τους σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Η ΡΑΕ είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων της παραγράφου αυτής.