Άρθρο 136 Προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

1. Το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. που απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στην Γενική Διεύθυνση Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών της ΔΕΗ Α.Ε. μεταφέρεται την 31.12.2011 στο ΔΕΔΔΗΕ. Επίσης μεταφέρεται κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.και το προσωπικό των Βασικών Οργανικών Κλιμακίων (ΒΟΚ) των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και των Βασικών Οργανικών Κλιμακίων (ΒΟΚ) που υπάγονται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, (με την εξαίρεση του Κέντρου Ερευνών – Δοκιμών και Προτύπων), το οποίο υπηρετεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής και απασχολείται για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της εισφερόμενης Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε.. Επιπροσθέτως, μεταφέρεται προς ένταξη στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.και το προσωπικό που πρόκειται να προσληφθεί, βάσει της προκήρυξης 1/2007, για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών της ΔΕΗ Α.Ε. Η μεταφορά του προαναφερόμενου προσωπικού γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης Νόμου, Κανονισμού, Διαιτητικής Απόφασης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας.

2. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους εργασίας του εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε Νόμο, σε εφαρμοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ), στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της ΔΕΗ Α.Ε. και σε ατομική σύμβαση εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε., αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

3. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε, που εκδίδεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου και αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού της, καθορίζονται η διαδικασία και γενικά κάθε λεπτομέρεια για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. στο ΔΕΔΔΗΕ.

4. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους εργασίας του εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα  στο Νόμο, στις Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ),  στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της ΔΕΗ Α.Ε. και στην ατομική σύμβαση εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε., αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

5. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε, που εκδίδεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου και αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη της πλέον ΑΣΟΠ, καθορίζονται η διαδικασία και γενικά κάθε λεπτομέρεια για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. στο ΔΕΔΔΗΕ.

6. Για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την έναρξη λειτουργίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.και για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης των δικών του Υπηρεσιών, η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να υποστηρίζει τη λειτουργία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.παρέχοντάς της υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά τις υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και νομικής υποστήριξης έναντι εύλογου ανταλλάγματος που θα καλύπτει το κόστος παροχής τους. Η παροχή υπηρεσιών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.προς τη ΔΕΗ Α.Ε. επιτρέπεται όσον αφορά τη σχέση που δημιουργεί η ιδιοκτησία των παγίων από τη ΔΕΗ Α.Ε. σε συνδυασμό με την ανάληψη των εργασιών ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των παγίων από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η παροχή υπηρεσιών από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επιτρέπεται στα πλαίσια της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των σχετιζομένων εγκαταστάσεων, έναντι εύλογου ανταλλάγματος που θα ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς. Πέραν των ανωτέρω, η παροχή υπηρεσιών μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και οποιουδήποτε ανταγωνιστικού μέρους της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της ΔΕΗ Α.Ε. επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια των ισότιμων σχέσεων που θα έχει Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.με όλους τους Παραγωγούς και Προμηθευτές της Αγοράς Ηλεκτρισμού.

7. Το προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.οφείλει να ενεργεί με αμεροληψία και να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, σε συμμόρφωση με τους όρους του Προγράμματος Συμμόρφωσης.

  • 5 Ιουνίου 2011, 19:48 | ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

   . Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας και των εν γένει εργασιακών σχέσεων, η ΔΕΗ Α.Ε. και οι Εταιρείες στις οποίες αυτή κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών τους, θεωρούνται ότι αποτελούν Όμιλο, ο οποίος μπορεί να συνάπτει συλλογική σύμβαση εργασίας με την πλέον αντιπροσωπευτική δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του Ομίλου. Η ισχύς της πιο πάνω συλλογικής σύμβασης εργασίας θα επεκτείνεται και θα καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων των εταιρειών του Ομίλου, εφόσον σε αυτές συμβάλλονται εταιρείες στις οποίες απασχολείται άνω του 70% του συνόλου των εργαζομένων των εταιρειών του Ομίλου.
   2. Οι νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις ή διατάξεις ΚΚΠ, ΣΣΕ ή ΔΑ με τις οποίες προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπων εργαζομένων σε πάσης φύσεως συλλογικά όργανα της ΔΕΗ Α.Ε., εφαρμόζονται αναλόγως και στα όργανα των εταιρειών του Ομίλου με όμοιες ή ανάλογες αρμοδιότητες. Στα όργανα αυτά οι εκπρόσωποι θα υποδεικνύονται από την πλέον αντιπροσωπευτική δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του Ομίλου και θα προέρχονται από το προσωπικό της αντίστοιχης εταιρείας.

  • 5 Ιουνίου 2011, 16:00 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ

   Σύμφωνα με την οδηγία άλλα και την απόφαση του ΔΣ/ΔΕΗ το προσωπικό στην θυγατρική εταιρεία της διανομής έχει την δυνατότητα διάθεσης και όχι μεταφοράς . Με το νομοσχέδιο δημιουργείται μια εταιρεία που δεν έχει την κυριότητα του δικτυού άλλα την συντήρηση του πρέπει να έχει προσωπικό δικό της και όχι νοικιασμένο από τον ιδιοκτήτη του δικτύου άρα και υπεύθυνο για την περιουσία του.
   Η οδηγία δεν το αποκλείει μόνο τα τμήματα εκκαθαρίσεων πρέπει να είναι αυστηρά προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
   Για δε παρεχόμενες υπηρεσίες από και προς την θυγατρική δεν χρειάζεται χρονικός περιορισμός μπορούν πάντα να γίνονται μέσα από την διαδικασία των αντίστοιχων άρθρων σύμφωνα με τιμολόγηση αγοράς (προσφορά –ζήτηση- ανταγωνισμός ) όχι δεσμευτικά και αποκλειστικά .
   Υπάρχουν οι θεσμοί της ΡΑΕ και του Υπευθύνου Συμμόρφωσης για να επιβάλουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες διαφάνειας εξ’ άλλου .
   Το προσωπικό (υπάρχον & μελλοντικό ) των εταιρειών του ομίλου ΔΕΗ πρέπει να διέπεται από το ίδιο ασφαλιστικό σύστημα γεγονός που είναι αναγκαίο να φαίνεται στον ιδρυτικό νόμο .
   Δεν είναι απαραίτητο να διαλύσουμε ένα ασφαλιστικό ταμείο όταν αλλάζουμε τη φυσιογνωμία της εταιρείας .

  • 3 Ιουνίου 2011, 11:21 | Ευστάθιος Παπαδοόπουλος

   Η οδηγία 72/2009 δεν επιβάλλει την υιοθέτηση των ιδιαίτερα αυστηρών ρυθμίσεων ανεξαρτησίας που προβλέπονται στην περίπτωση της «Θυγατρικής Μεταφοράς – ΑΔΜΗΕ».
   Στα άρθρα 135 και 136 όμως υπάρχουν προβλέψεις – περιορισμοί (χρονικοί και μη), καθ’ υπέρβαση της οδηγίας, που αφορούν δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού και στην παροχή υπηρεσιών της ΔΕΗ προς τη Θυγατρική και αντιστρόφως.

   Προτείνεται να απαλειφθούν οι εν λόγω περιορισμοί στη μετακινησιμότητα του προσωπικού από και προς τη ΔΕΗ και στην παροχή υπηρεσιών από και προς τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ.

  • 2 Ιουνίου 2011, 10:07 | Σίμος

   Οι παράγραφοι 2 και 4 του Άρθρου 136 είναι πανομοιότυπες!