Άρθρο 135 Ανεξαρτησία του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ

(Άρθρο 26 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των διοικητικών οργάνων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν κατέχουν καμία επαγγελματική θέση ή ευθύνη, ούτε έχουν συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση και δεν λαμβάνουν οικονομικό όφελος ή παροχή, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με επιχείρηση ή φορέα του ελληνικού δημοσίου που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής, προμήθειας ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ή με τη ΔΕΗ ΑΕ ή με οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/192 εκτός της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.ή τους μετόχους που ασκούν τον έλεγχό των παραπάνω επιχειρήσεων. Η αμοιβή των παραπάνω προσώπων, στην οποία περιλαμβάνονται οι πάσης φύσης αποδοχές και παροχές, δεν εξαρτάται από τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ ή οποιουδήποτε μέρους της, πέραν των δραστηριοτήτων ή των αποτελεσμάτων του ΔΕΔΔΗΕ.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα εκπροσώπησης και διαχείρισης κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πρόσωπα που λογοδοτούν απευθείας σε αυτά για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής.

3. Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλεται με απόφαση της ΡΑΕ πρόστιμο ύψους από €50.000 ως €200.000, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος νόμου.

4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και των διοικητικών οργάνων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε δύνανται να καταγγείλουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος νόμου, την πρόωρη λήξη της απασχόλησής τους στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της να παύσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου και των διοικητικών οργάνων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 2 (;) του παρόντος.

5. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.υποχρεούται να διασφαλίζει τους αναγκαίους ανθρώπινους, τεχνικούς, υλικούς και οικονομικούς πόρους για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής και γενικότερα για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του. Τα αναγκαία για το σκοπό αυτό κεφάλαια και πόροι, καθορίζονται αποκλειστικά από τον ΔΕΔΔΗΕ και, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, ανεξάρτητα από την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση ΔΕΗ ΑΕ και από οποιοδήποτε μέρος της.

6. Με την Άδεια Αποκλειστικότητας της Κυριότητας του Δικτύου Διανομής, που χορηγείται κατά το άρθρο 133 του παρόντος νόμου, καθορίζονται όροι και περιορισμοί σχετικά με την προστασία των οικονομικών δικαιωμάτων της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης ΔΕΗ ΑΕ καθώς και των δικαιωμάτων εποπτείας επί της διαχείρισης του ΔΕΔΔΗΕ, σε ότι αφορά την απόδοση επί των παραχωρούμενων κεφαλαίων. Οι παραπάνω όροι μπορούν να αφορούν ιδίως στο δικαίωμα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης να εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και να θέτει γενικά όρια στο επίπεδο δανεισμού του. Σε κάθε περίπτωση, κανένα μέρος της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης ΔΕΗ ΑΕ δεν επιτρέπεται να εμπλέκεται ή με οποιαδήποτε τρόπο να επηρεάζει την καθημερινή δραστηριότητα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.ή τις αποφάσεις του σχετικά με την κατασκευή ή την αναβάθμιση υποδομών του Δικτύου, στο βαθμό που αυτή δεν υπερβαίνει τους όρους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του. Σε περίπτωση παραβίασης του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 36 του παρόντος νόμου.

10. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εκτελεί πρόγραμμα συμμόρφωσης, το οποίο αποσκοπεί στην αποφυγή τυχόν διακριτικής συμπεριφοράς, μεροληπτικών εταιρικών πρακτικών και στρέβλωσης του ανταγωνισμού κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Με το πρόγραμμα συμμόρφωσης καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού και της διοίκησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε και τα μέτρα που λαμβάνει Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την αποφυγή των παραπάνω καθώς και για τη διασφάλιση της εκτέλεσης του προγράμματος συμμόρφωσης από το προσωπικό του, και ο τρόπος και τα μέσα για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και τον έλεγχο της συμμόρφωσης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς το εν λόγω πρόγραμμα, τον οποίο διενεργεί ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης που διορίζεται σύμφωνα με τη παρ. 7. Για το σκοπό αυτό, με το πρόγραμμα συμμόρφωσης καθορίζονται κανόνες, διαδικασίες και υποχρεώσεις του προσωπικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σε ότι αφορά ιδίως :

(α) την υποχρέωση διαφύλαξης του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών καθώς και την υποχρέωση παροχής ισότιμης πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν τη δραστηριότητά του και ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 138 του παρόντος νόμου,

(β) τον καθορισμό και την διαβάθμιση κάθε πληροφορίας που εμπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις ή τον καθορισμό των κριτηρίων διαβάθμισής της, καθώς και τους κανόνες διαχείρισής της,

(γ) την υποχρέωση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε να διασφαλίζει ότι στους χρήστες του Δικτύου Διανομής Επικοινωνούνται με σαφήνεια και κάθε λεπτομέρεια, άμεσα και έμμεσα, τα ακόλουθα :

(αα) ο διαχωρισμός της εταιρικής ταυτότητας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε και του αντικειμένου των υπηρεσιών που παρέχει, από τις λοιπές δραστηριότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης ΔΕΗ ΑΕ και ιδίως από τις δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας,

(ββ) η υποχρέωση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε να παρέχει τις υπηρεσίες του στους χρήστες του Δικτύου Διανομής σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, ανεξαρτήτως των συμβατικών τους σχέσεων με λοιπούς κατόχους αδειών του παρόντος νόμου και, ιδίως, χωρίς να τους δεσμεύει άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με άλλα μέρη της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης ΔΕΗ ΑΕ.

(δ) την ενημέρωση του προσωπικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε για το πρόγραμμα συμμόρφωσης, τα μέτρα εφαρμογής του, τις συνέπειες που επισύρει η παραβίαση όρων του, καθώς και την εκπαίδευση για τη τήρησή του,

(ε) τη συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων καθώς και την τήρηση αρχείου σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος συμμόρφωσης από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης και από τη ΡΑΕ,

(στ) τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης του υπευθύνου συμμόρφωσης στις εγκαταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε και σε κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία στο πλαίσιο των καθηκόντων ελέγχου της συμμόρφωσης με το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα συμμόρφωσης καταρτίζεται από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης σε συνεργασία με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, εντός τριών (3)μηνών από το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας της Διανομής και υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ, η οποία δύναται να επιβάλει συγκεκριμένες τροποποιήσεις του προγράμματος. Υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, η συμμόρφωση προς το πρόγραμμα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του υπεύθυνου συμμόρφωσης.

11. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, εντός δύο (2) μηνών από την πρώτη συγκρότησή του, με την επιφύλαξη της έγκρισης της ΡΑΕ . Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται αναλογικά και για τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.

12. Η ΡΑΕ δύναται με απόφασή της να αρνηθεί την έγκριση του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης μόνο για λόγους έλλειψης ανεξαρτησίας ή επαγγελματικής επάρκειας, καθώς και να εντέλει οποτεδήποτε την αντικατάσταση ήδη διορισμένου Υπεύθυνου Συμμόρφωσης για τους ίδιους λόγους, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη και την επίδοση του τελευταίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποχρεούται να διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση του υπευθύνου συμμόρφωσης σε κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία που τηρείται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ή από οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτόν εταιρεία, καθώς και την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των παραπάνω επιχειρήσεων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να ασκεί τα καθήκοντά του.

13. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για:

(α) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προγράμματος Συμμόρφωσης και τον έλεγχο της συμμόρφωσης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε προς αυτό,

(β) την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης και την κοινοποίησή της στην ΡΑΕ μέχρι την 31η Ιανουαρίου έκαστου έτους. Στην έκθεση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της. αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την εκτέλεση του Προγράμματος Συμμόρφωσης, αξιολογείται η επάρκεια και η εφαρμογή τους από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ως προς την επίτευξη των σκοπών του προγράμματος και διατυπώνονται προτάσεις του Υπευθύνου Συμμόρφωσης σχετικά με το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και την εκτέλεσή του,

(γ) την υποβολή στη ΡΑΕ τριμηνιαίων αναφορών σε σχέση με την εκτέλεση του Προγράμματος Συμμόρφωσης,

(δ) τη γνωστοποίηση στη ΡΑΕ κάθε παράβασης ως προς την εφαρμογή του Προγράμματος Συμμόρφωσης, κατά το χρόνο που αυτή σημειώνεται καθώς και την υποβολή προτάσεών για την άμεση λήψη μέτρων,

(ε) την υποβολή έκθεσης στη ΡΑΕ σε σχέση με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης ΔΕΗ ΑΕ και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Η ΡΑΕ αξιολογεί κατ’ έτος το βαθμό ανεξαρτησίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε και μπορεί να τροποποιήσει οποτεδήποτε με απόφασή της το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης επιβάλλοντας επιπλέον τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση διακριτικής συμπεριφοράς, μεροληπτικών πρακτικών και στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, σε όφελος της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ ή επιχειρήσεων συνδεδεμένων με αυτήν κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920.

14. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τα εμπορικά του σήματα και οι επικοινωνιακές του πρακτικές δε προκαλούν σύγχυση όσον αφορά τη χωριστή ταυτότητα του κλάδου προμήθειας της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ. Η ΡΑΕ με απόφασή της δύναται να επιβάλλει λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για τη τήρηση της ως άνω υποχρέωσης.

 • 3 Ιουνίου 2011, 13:55 | Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών

  άρθρο 135 παρ. 6: Δεν διασφαλίζεται ο τρόπος επιβολής προς τη ΔΕΗ ΑΕ αφού η ΔΕΗ ΑΕ έχει δικαίωμα προστασίας, το οποίο, μάλιστα, δεν περιγράφεται από τον παρόντα νόμο. Θα έπρεπε, γενικότερα, βασικά στοιχεία της Άδειας Αποκλειστικότητας και Κυριότητας (όπως αυτό) να ορίζονται από το νόμο και όχι απόφαση της ΡΑΕ. Ο μηχανισμός που αφορά την εφαρμογή του 3-7ετούς προγράμματος (άρθρο 139 παρ.2 (η) ) δεν παρέχει πλήρη προστασία, γιατί έχει χαρακτήρα αμυντικό

  άρθρο 135 παρ. 1: Δεν παρέχεται καμία πληροφορία ούτε ορίζεται μηχανισμός ορισμού των μελών του ΔΣ (όπως στην περίπτωση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ). Προφανώς το ΔΣ ελέγχεται κατά 100% από τη ΔΕΗ ΑΕ, γεγονός που δεν εξασφαλίζει την ανεξάρτητη λειτουργία της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

 • 3 Ιουνίου 2011, 11:14 | Ευστάθιος Παπαδοόπουλος

  Η οδηγία 72/2009 δεν επιβάλλει την υιοθέτηση των ιδιαίτερα αυστηρών ρυθμίσεων ανεξαρτησίας που προβλέπονται στην περίπτωση της «Θυγατρικής Μεταφοράς – ΑΔΜΗΕ».
  Στα άρθρα 135 και 136 όμως υπάρχουν προβλέψεις – περιορισμοί (χρονικοί και μη), καθ’ υπέρβαση της οδηγίας, που αφορούν δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού και στην παροχή υπηρεσιών της ΔΕΗ προς τη Θυγατρική και αντιστρόφως.

  Προτείνεται να απαλειφθούν οι εν λόγω περιορισμοί στη μετακινησιμότητα του προσωπικού από και προς τη ΔΕΗ και στην παροχή υπηρεσιών από και προς τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ.