Άρθρο 13 Χορήγηση αδειών

1. Η ΡΑΕ αποφασίζει για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την ανάκληση των αδειών για την άσκηση Ενεργειακών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόμου υπό την προϋπόθεση της τήρησης των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αιτούντων, την προστασία των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. Ειδικότερα, η ΡΑΕ, κατά τη χορήγηση αδειών, προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου αυτές να είναι σύμφωνες με τις προβλέψεις του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού καθώς και με τυχόν περιορισμούς που περιλαμβάνονται σε αυτόν ή σε δεσμευτικό κείμενο που υποβάλλεται από την Ελληνική Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε Διεθνείς Οργανισμούς. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ απορρίψει αίτηση για χορήγηση άδειας, οφείλει να διασφαλίσει ότι οι λόγοι της απόρριψης είναι αντικειμενικοί και αμερόληπτοι, καθώς επίσης ότι οι λόγοι αυτοί θα καταστούν γνωστοί στον αιτούντα, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να προσφύγει κατά της ανωτέρω απόφασης της Αρχής, δυνάμει των άρθρων 32 και 33 του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση απόρριψης αιτήματος για χορήγηση άδειας που αφορά δραστηριότητα στην αγορά του φυσικού αερίου η ΡΑΕ γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους λόγους της ως άνω απόρριψης.

2. Η ΡΑΕ καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης, τροποποίησης και ανάκλησης των αδειών αυτών, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης των ΕνεργειακώνΔραστηριοτήτων. Προς τον σκοπό αυτό, η ΡΑΕ εκδίδει τους προβλεπόμενους με τις διατάξεις του παρόντοςΚανονισμούς, με τους οποίους ρυθμίζεται κάθε ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης, τροποποίησης και ανάκλησης των αδειών αυτών, καθώς και τα κριτήρια που λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη.

3. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και ελέγχει τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται με τις άδειες αυτές, καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεων των κατόχων αδειών.

4. Κατά τη διαδικασία χορήγησης αδειών ή πιστοποίησης για την άσκηση των δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας, η ΡΑΕ δύναται να συλλέγει και να αξιολογεί τεχνικά, οικονομικά, λογιστικά, εμπορικά και άλλα συναφή στοιχεία των ενδιαφερομένων.

  • 3 Ιουνίου 2011, 11:07 | Ευστάθιος Παπαδοόπουλος

    Κρίνεται ότι η περιλαμβανόμενη ρύθμιση υπερβαίνει τις απαιτήσεις της Οδηγίας 72/2009. Η χορήγηση άδειας για την άσκηση ενεργειακών δραστηριοτήτων, προϋποθέτει πολλαπλούς ελέγχους και γνωμοδοτήσεις από φορείς οι οποίοι τυπικά δεν υπάγονται διοικητικά στην αρμοδιότητα της ΡΑΕ. Η εμπλοκή που μπορεί να προκύψει, από τις διαφορετικές απόψεις φορέων, δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορεί να επιλυθεί μέσω των εξουσιών της ΡΑΕ και η ρύθμιση μπορεί να προκαλέσει περισσότερη δυσλειτουργία στον μηχανισμό έκδοσης αδειών.
    Για όλους τους παραπάνω λόγους οι εκτελεστικές δικαιοδοσίες της ΡΑΕ σε ότι αφορά βασικές λειτουργίες της Αγοράς όπως η έκδοση Αδειών και Κωδίκων κλπ. θα πρέπει να υπόκεινται στον έλεγχο της συντεταγμένης εκτελεστική εξουσίας, πολύ δε περισσότερο αφού η ΡΑΕ υπόκειται με την παρούσα σύνταξη μόνο σε δικαστικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο.