Άρθρο 112 Ανεξαρτησία της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

1. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων του Εποπτικού της Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 117 του παρόντος νόμου, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε.:

(α) διαθέτει ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από την ολοκληρωμένη επιχείρηση της ΔΕΗ ΑΕ, ιδίως όσον αφορά τους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, συντήρηση ή ανάπτυξη του Συστήματος, και

(β) έχει την εξουσία να αντλεί κεφάλαια στην χρηματαγορά, ιδίως μέσω δανεισμού και αύξησης του κεφαλαίου της.

2. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διασφαλίζει ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την εύρυθμη διενέργεια της δραστηριότητας της μεταφοράς, καθώς και για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός επαρκούς, αποτελεσματικού, ασφαλούς και οικονομικού Συστήματος Μεταφοράς.

3. Τυχόν θυγατρικές επιχειρήσεις της ΔΕΗ ΑΕ που ασκούν δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας απαγορεύεται να αποκτήσουν άμεση ή έμμεση συμμετοχή στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Η απόκτηση συμμετοχής στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που ασκεί δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου δεν επιτρέπεται να συνεπάγεται την απόκτηση του Ελέγχου από τις επιχειρήσεις αυτές ή την άσκηση οιουδήποτε δικαιώματος άμεσα ή έμμεσα επί του ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ δεν έχει ούτε άμεση ούτε έμμεση συμμετοχή σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου ούτε λαμβάνει μερίσματα ή άλλο οικονομικό όφελος από τις επιχειρήσεις αυτές.

4. Η συνολική οργάνωση της δραστηριότητας της διαχείρισης και το καταστατικό της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., διασφαλίζουν την ουσιαστική ανεξαρτησία του τελευταίου σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο. Ειδικότερα, η ΔΕΗ ΑΕ απαγορεύεται ιδίως να ορίζει άμεσα ή έμμεσα την συμπεριφορά της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε σχέση με τις καθημερινές δραστηριότητές της και τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, καθώς και σε σχέση με τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία του 10ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, το οποίο αναπτύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 119 του παρόντος νόμου

5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και ιδίως σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15 και 16 του κανονισμού (ΕΚ) 714/2009, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε δεν προβαίνει σε διακρίσεις κατά διαφορετικών ατόμων ή φορέων και δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεμποδίζει τη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμό στην παραγωγή ή την προμήθεια ιδίως προς όφελος των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

6. Όλες οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μερών της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τηρεί λεπτομερή αρχεία των ως άνω εμπορικών και οικονομικών σχέσεων και τα θέτει στη διάθεση της ΡΑΕ κατόπιν αιτήσεως της τελευταίας.

7. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ όλες τις εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες με την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση της ΔΕΗ ΑΕ.

8. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ενημερώνει τη ΡΑΕ για τους οικονομικούς πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και είναι διαθέσιμοι για μελλοντικά επενδυτικά σχέδια ή/και για την αντικατάσταση των παρόντων παγίων στοιχείων του Συστήματος.

9. Η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση της ΔΕΗ ΑΕ απέχει από κάθε πράξη που επηρεάζει τη συμμόρφωση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με τις υποχρεώσεις που ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου η εκπλήρωση των οποίων δεν εξαρτάται με κανένα τρόπο από αυτήν.

  • 3 Ιουνίου 2011, 12:01 | Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών

    άρθρο 112 παρ. 1 (α): Δεν διασφαλίζεται ο τρόπος επιβολής προς τον μέτοχο (ΔΕΗ ΑΕ και παρεπόμενους), αφού υπάρχει η επιφύλαξη της απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου που ελέγχεται κατά πλειοψηφία από τον μέτοχο (ΔΕΗ ΑΕ)

    άρθρο 112 παρ. 1 (β): δεν ορίζεται μηχανισμός ελέγχου σε σχέση με την είσοδο νέων μετόχων (είτε μέσω χρηματαγοράς είτε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης)

    άρθρο 112 παρ. 2: Δεν προκύπτει πώς διασφαλίζονται οι πόροι αν ο μέτοχος αρνηθεί να συνδράμει και οι ενέργειες της ΡΑΕ αποβούν άγονες (άρθρο 119 παρ. 7 και 8)

    άρθρο 112 παρ. 3: Σε αντίφαση με το ότι ο μέτοχος ορίζει τα 4 από τα 7 μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου